Slam fra rensanlegg kan kanskje bil til nyttig biokull

Vurderer hyppigere analyser av miljøgifter

Miljødirektoratet skal vurdere endrede analysekrav for slam og avløpsvann fra større tettbebyggelser, der man også skal vurdere behov for å stille krav om analyser for mikroforurensninger, herunder legemidler. 

0

Analyser av miljøgifter i avløpsslam regnes i dag som en effektiv metode for å overvåke miljøgifter som norske avløpsanlegg slipper ut via vannfasen. Analyse av slam gjennomføres i Norge med noen års mellomrom, og kun fra et utvalg anlegg, det finnes altså ingen fast overvåking av miljøgifter. Nå ber Klima og Miljødirektoratet om en utredning om dette er tilstrekkelig og hensiktsmessig.

Miljøgifter
Det slippes ut en betydelig mengde miljøgifter og medisiner fra avløpsrenseanlegg. I Norge har dette først og fremst vakt bekymring i forhold til bruk av slam. Ved utarbeidelsen av forslag til revidert regelverk for organiske gjødselvarer (2016-2018), ble det pekt på behov for å vurdere nye analysekrav. Dette for å få bedre oversikt og kunnskap over stoffer og nivåer. Slik informasjon kan dessuten gi et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å vurdere behov for strengere regulering av utslipp av miljøgifter fra avløpsanlegg.

Tettbebyggelse
I et brev av 4. juli i år ber Klima og Miljødepartementet om at Miljødirektoratet skal å vurdere endringer av krav til analyser ved avløpsanlegg fra større tettbebyggelser. Departementet ber konkret om at Miljødirektoratet gjennomgår dagens analysekrav og vurderer om dette gir kunnskapen som trengs for å redusere utslipp av miljøgifter og foreslå nødvendige endringer som sikrer at kravene som stilles er hensiktsmessige og nyttige.

Usikkerhet
Det skal vurderes hvorvidt dagens system for måling av miljøgifter i avløpsvann fortsatt er hensiktsmessig mtp valg av parameter, målefrekvens og grad av usikkerhet samt om dages system tilfredsstiller behovet for kunnskap i forhold til målene for prioriterte miljøgifter.
Man spør også om en vurdering av om krav til analyser av miljøgifter i avløpsslam kan supplere eller erstatte analyser i avløpsvann mtp informasjon om utslipp til ytre miljø.

Legemidler
Det skal også vurderes om analysekravene bør gi mer kunnskap om det som i EU defineres som mikroforurensinger i avløpsvann, herunder legemidler og mikroplast. Utfra avløpsvannets sammensetning, stoffenes egenskaper og renseprosesser, skal det vurderes hvorvidt målinger bør utføres på vann- eller slamfase. Arbeidet skal ses i sammenheng med pågående vurdering av grenser for organiske miljøgifter i gjødselvarer.

Departementet ber om at svar på oppdraget leveres innen 20. juni 2020.