Tor Arne Helgestad og Christoffer Annerød med friskluftutstyr

Høster gevinster ved å slå sammen driftsavdelinger

Økt spesialisering av oppgaver, mer kapasitet, tydeligere eierskap til fagområder, høyere effektivitet gjennom større maskinpark og mer engasjement preger den nye organisasjonen. Allerede det første året har man hatt store besparelser og man er i dag en fullverdig organisasjon.

0

Ettet at Oppegård og Ski slo seg sammen til Nordre Follo kommune har man fusjonert sine driftsavdelinger til en felles, mer slagkraftig enhet. Tidligere var man i både Ski og Oppegård to virksomheter som inneholdt vei, park, idrett, vann og avløp. I nye Nordre Follo kommune ble Vann og avløp skilt ut som egen virksomhet.

– Vi er blitt en fullverdig prosjektorganisasjon med utførende aktører i egen virksomhet. Dette fører til korte beslutningstråder, som igjen gir rask utførelse, sier Mats Prytz Halvorsrud, produksjonsplanlegger Vann og Avløp, Tekniske Anlegg i Nordre Follo Kommune.

Gravelag: Frank Ivar Larsen og i gravemaskin Trond Gjervan

I den nye storkommunen teller avdelingen til samme 65 ansatte, fordelt på fire spesialavdelinger: Drift og vedlikehold (ansvar for ledninger og kummer), Tekniske anlegg (Ansvar for tekniske bygg som høydebasseng, pumpestasjoner etc, pluss saksbehandling + kontrollører og gebyr), Plan og Prosjekt (Egen prosjektorganisjasjon som tar bestillinger fra drift og teknisk, og opprettholder overordnede planer), og Vannverket (har ansvaret for Stangåsen vannbehandlingsanlegg). Nordre Follo Renseanlegg var allerede organisert som et interkommunalt selskap, og her har man fortsatt organisasjon som før.

Effektiv

Lekkasjeteam: Rune Dahle og Kim Sølvberg

Allerede det første året har man sett fordelene av sammenslåingen.
– Vi har i større grad kunnet tilordne mannskapet til øremerket oppgaver, tidligere i både Ski og Oppegård så var alle i drift som poteter, alle kunne litt, og alle utførte litt. I Nordre Follo har vi kunnet organisere oss i egne akuttteam, gravelag, lekkasjeteam, fremmedvannsporing, vedlikehold av pumper, teknikere osv. Den nye organisasjonene har ført til alle teamene har eierskap til de forskjellige problemområdene, og at dette fører til at vi leverer på alle områdene kontinuerlig, kontra tidligere hvor vi jobbet mer etter som oppgavene dukket opp etterhvert. I dag er vi dermed bedre i stand til å nå målsettingene våres, da vi jobber kontinuerlig med alle problemområdene, og ikke lar noe sette på vent som det ofte kan skje i en travel hverdag, forteller Mats Prytz Halvorsrud, produksjonsplanlegger VA/Tekniske Anlegg i Nordre Follo kommune.
Et eksempel på umiddelbare gevinster med den nye organisasjonen er hva det nye lekkasjeteamet har fått til, sammen med akuttlaget fått ned nattforbruket av vann med 700 m3 i døgnet.
– For å se tallene i sammenheng hadde man i gamle Ski hadde vi et døgnforbruk på 7600m3 i døgnet, til 31 000 innbyggere, forteller Halvorsrud.

Komplett

Lekkasjeteam: Rune Dahle og Kim Sølvberg

En av de virkelig store gevinstene ligger i de samlede musklene man har til rådighet, ikke minst på maskinparken, der man sparer kostnader.
– For å sammenligne med en privat entreprenør så er man avhengig av forskjellige maskiner og vektklasse med tanke på arbeidsoppgavene. Tidligere hadde vi i Ski kun en 8 tonns maskin, 13,5 tonn og en 15 tonns gravemaskin. Etter sammenslåing har vi nå 3 stk 8 tonns maskiner, 1 stk 13,5 tonns, 1 stk 15 tonns, og en 18 tonns maskin, pluss egen treakslet maskinhenger. Summen av dette, er at vi er mindre avhengig av å leie maskiner, samtidig at vi har nok maskiner til å flytte på i forhold til arbeidsforholdene. Vi er nå rustet til å kontinuerlig ha 2 gravelag, et akuttlag, og et vedlikeholdslag ute i drift hele året, forklarer Halvorsrud.
Med to gravelag har man i større grad enn tidligere kunnet gjennomføre oppgraderinger på egen hånd, der man vi tidligere hadde forprosjekt, detaljeprosjektering, og utlysning til entreprenør.
– Nå kan vi nå sette et område, et internt prosjekteringsmøte, og så gå til igangsettelse av tiltaket. Dette sparer vi mye tid på, og vi sparer mye på eksternt konsulentbruk da vi har en egen prosjektavdeling som lager arbeidstegninger og dokumentasjon.

12 timer

Tor Arne Helgestad og Christoffer Annerød med friskluftutstyr

Ved å sette personell i ulike lag så har man kunnet øke kompetansen og eierskapet til våre medarbeidere til hver arbeidsoppgave.
– Vi ser at dette skaper engasjement til hver arbeidsoppgave, noe som skaper et godt samhold også. Resultatene gir en god indikasjon på at vi jobber i riktig retning, sier Halvorsrud.
Et av områdene man har oppnådd mye på er å holde fremmevannet ute. Allerde det første året har man spart inn over 600 000 m3 i leveranse av spillvann til renseanlegget. Dette er i samarbeid med tetting av spillvann, rehabilitering og lekkasjesøking. Dette fører til økt levetid på pumper, mindre energileveranse, samtidig som man belaster renseanleggene mindre enn tidligere.
Alle spesialgruppene er blitt til selvstendige fagmiljøer, som holder seg oppdatert på feltet, og daglig arbeider med nye problemstillinger, noe som har ført til at for eksempel lekkasjeteamet er blitt mer treffsikre og mer effektive.
– Dette sammen med at vi har eget akutteam som kan håndtere lekkasjen, så har vi en stor besparelse hvor vi gjør oss uavhengig av rammeleverandørene på sikt, og dette er kostnadseffektivt. Den største gevinsten på dette feltet er at vi håndterer en lekkasje i løpet av 12 timer, som holder forsyningssikkerheten og drikkevannskvaliteten oppe til enhver tid, forteller Mats Prytz Halvorsrud, produksjonsplanlegger Vann og Avløp, Tekniske Anlegg i Nordre Follo Kommune.

Mats Prytz Halvorsrud, produksjonsplanlegger Vann og Avløp, Tekniske Anlegg i Nordre Follo Kommune ser at kurvene går den rette veien.