6689727 - gripen taxiing off the runway of a european airbase

Flere rettsrunder om drikkevann

Ronneby Miljö & Teknik AB anker tingrettens kjennelse i PFAS-saken. Det ble kunngjort på ettermiddagen under valborgsnatten. Videre vil Region Uppsala ta det svenske forsvaret for retten for å ha forurenset grunnvann.

0

Det var 13. april Blekinge tingrett avgjorde at den kommunale Ronneby miljø og teknologi skal holdes anvarlig og kompensere de 165 menneskene som saksøkte det kommunale selskapet Ronneby Miljö & Teknik AB for personskade i den såkalte PFAS-saken, der brannskum fra en flybase har kommet ut i miljøet.

Et enstemmig styre i Ronneby Miljö & Teknik AB har nylig bestemt seg for å anke tingrettens kjennelse i PFAS-saken.

– Dette er så viktige spørsmål som er reist i tingrettens dom at vi mener at dommen bør gjennomgås av lagmannsretten. For eksempel er det ingen presedens i denne typen saker der den faktiske skaderisikoen betraktes som personskade, sier styreleder i Ronneby Miljö & Teknik AB Kevin Ny, i en pressemelding under valborgsnatten.

Næringsforeningen Svenskt Vatten har dessuten understreket viktigheten av at det fra et juridisk perspektiv er ønskelig for at dommen skal gå til høyesterett. Dette fordi en tingrettsdom ikke har en særlig sterk verdi som rettspraksis, er det ikke uvanlig at dommer endres i høyere instanser.

Nå saksøker også Uppsala Region den svenske forsvarsmakten og krever kompensasjon for kostnader i forbindelse med at en annen vannkilden er forurenset av PFAS. Regionen har fått økte kostnadene for å sikre vannforsyningen til universitetssykehuset.

Høsten 2012 ble det oppdaget at vannkilden til universitetssykehuset var forurenset med PFAS. Oppsala-regionen har siden måtte kjøpe vann fra Uppsala Vatten och Avfall AB for å sikre vannforsyningen til sykehuset. Regionen saksøker nå det svenske forsvaret for 29,7 millioner svenske kroner.

Allerede i juni 2019 saksøkte Uppsala Vatten det svenske forsvaret for forurensning av grunn- og grunnvann forårsaket av sterkt fluorerte stoffer. Uppsala Vatten gleder seg over at også Uppsala-regionen er enig i å følge søksmålet. I tillegg til forurensningen av Uppsalaåsens grunnvann, har Uppsala Vatns vannkilde Stadsträdgården, bare 300 meter fra universitetssykehusets brønn, blitt rammet. Man mener saken bør håndteres i fellesskap fordi etterforskningen i saken er like relevant for Region Uppsalas skade.

Uppsala kommune, Uppsala Water og Fylkesnemndens miljøvernenhet har tidligere blitt enige om at forurensningene må komme fra brannøvingsstedet på Ärna militære flyplass.

– Vi saksøker dem fordi vi mener at de bør ta ansvar for skaden de har forårsaket ettersom Uppsala-regionen ikke kan bruke brønnen, sier Björn-Owe Björk (KD), formann for eiendoms- og servicekomiteen, i en pressemelding.

– Det er viktig å huske at vårt mål med prosessen ikke bare er den økonomiske kompensasjonen, men fremfor alt å sikre at Forsvaret tar nødvendige saneringstiltak for forurensning av vårt vanlige vann. Uppsala-regionen og Uppsala Water er to sosialt viktige aktører i sivilforsvaret hvor tilgang på rent vann er sentralt i både drikkevann og helsetjenester, så det er bra at vi nå kan samarbeide om denne saken, sier Sigrid de Geyter, administrerende direktør i Uppsala Vann.

Totalt ble det funnet 200 ng / l PFAS i seks grunnvannsbrønner i Stadsträdgården, Uppsala, i september 2012. Brønnene kunne stenges umiddelbart takket være overkapasitet og innebygd reserve i råvannforsyningen. Senere ble rensing av PFAS innført ved en linje ved dagens vannverk. (ÆSJ)