Thor Olaf Johansen leder avdeling for vei, vann og avløp i Brønnøy kommune

Sikkerhet i vannforsyning har høyeste prioritet

I kystkommunen Brønnøy er man nøye med å sikre vannet mot hendelser som kan bety forurensning. Brutt vannspeil er derfor et naturlig krav ved enhver pumpestasjon for spillvann.

0

På Brønnøy bunkret båtene i gamle dager friskt drikkevann til både ferd og fiske. Kommunen gjør i dag alt man kan for å leve opp til navnet – ved å gi vannkvalitet til innbyggere og næringsmiddelindustri høyeste prioritet.

– Et oppkomme av ferskvann midt i byen ga navn til stedet Brønnøy, denne gamle vannkilden er dessverre ikke lenger i bruk. I dag produserer kommunen drikkevann fra tre vannverk, der det er to små på henholdsvis Sæterlandet og Hommelstø, mens det største ligger på Vedal, på kote 200, så du kan gjerne skrive at vi alltid har bra trykk i rørene og at vi har rikelig med vann, til både innbyggere og næringsliv, sier avdelingsleder for vei, vann og avløp, Thor Olaf Johansen i Brønnøy Kommune til VANytt.

Løsningen man har gått for heter Radonett Airgap

Forskriften

Johansen viser til at drikkevannsforskriften stiller krav om at eier av vannverk skal påse at tappesteder som kan utgjøre en særlig fare for forurensning av drikkevannet ved tilbakestrømming, har egnet sikring mot dette. Fordi det er en fare for innsug av spillvann via spyleinnretninger/-spyleslanger i pumpestasjoner og overløpsanlegg har Brønnøy kommune hatt høyeste prioritet på å sikre at alle pumpestasjoner som har spylevannstilførsel også har brutt vannforsyning.

– Hvis en vannslange ligger i forurenset vann og det oppstår trykkfall på vannforsyningen kan forurenset vann bli sugd inn. Dette vil kunne få konsekvenser for både private abonnenter, hoteller og institusjoner. Vi har ansvar for holde høy kvalitet på drikkevannet og naturligvis også å sikre det mot forurensning, derfor har vi installasjoner som i praksis forhindrer dette, med såkalt buytt vannspeil, forklarer Johansen.

Mange pumpestasjoner

Totalt har man 56 i avløpspumpestasjoner i drift, hvorav seks ikke har innlagt vann fordi de enten ligger avsides eller det ikke er behov. På disse har kommunen til sammen 50 aggregater for brutt vannspeil i drift, og dette er i forbindelse med at det er installert spyleslanger i pumpekummer for spillvann. Løsningen man har gått for heter Radonett Airgap.

– Vi har testet ut ulike løsninger, og kom fram til at denne oppfyller våre behov for trykk og kapasitet, disse har også vist å holde høy kvalitet og ytelse over tid, sier Johansen, som i flere år har hatt ansvar for dette. Etter å ha blitt ansatt som fagarbeider på vann og avløp i 2011 har han i dag hovedansvaret for vei, vann og avløp.

Stor aktivitet

For tiden er det forøvrig høy aktivitet med fornyelse av VA-nettet i kommunen, som i nyere tid har fått en god tilvekst av innbyggere, ikke minst i forbindelse med etablering av Brønnøysund registrene. Kommunen har en stor geografisk utstrekning og teller i dag ca 8000 innbyggere, hvorav 5500 bor i sentrumsområdet.

– Selv om etablering av registrene har kommet kommunen til gode skal man likevel ikke glemme at vi er en svært populær turistkommune. Her er det flotte områder ut mot havet og Torghatten er nok er den mest kjente destinasjonen. Vi har store uberørte områder og i for hadde vi ca 90 000 besøk i Torghatthullet, så turismen tilfører også kommunen mye verdier, forteller Johansen. Det er ikke mange årene siden stedet fikk fast veiforbindelse gjennom Tosbotn, og før dette var det ferge som gjaldt.

I disse dager installerer man en ny pumpestasjon, som også blir utstyrt med brutt vannspeil. Her er f.v. Arnfinn Larsen, Thor Helge Bærøy og Frank Tore Pedersen i sving.

Fornyelse

Fornyelsen av både avløps- og drikkevannsforbindelsene går jamt og trutt. I år skjer det i sentrum, da særlig i den sørlige, opprinnelige delen, også kalt Sørbyen. Her fornyer man alt, samtidig som man skiller ut overvann og sender dette på sjøen. Spillvannet kommer da til å gå i en enda mer konsentrert form til de fire filterstasjonene som renser avløpsvannet. Slammet sendes til Grong for gjenvinning.

– Vi holder i disse dager på å montere en ny pumpestasjon. Vi fikk også på plass en ny i fjor. Dette skjer i forbindelse med at det bygges nytt tett på sjøen, og avløpsvannet må dermed pumpes oppover og inn på nettet. Det er naturlig at utbygger tar sin del av kostnadene med denne infrastrukturen, forklarer Johansen. 

Det legges nye PE-rør og forgreningspunkter, her også med tilkobling for brannvann.

Mange hindre

I år skal man fornye til sammen syv hundre meter av det gamle opplegget, der drikkevannsnettet hovedsaklig var basert på støpejernsrør, mens avløp og overvann gikk i felles betongrør. Det er et møysommelig arbeid å komme seg gjennom alle mulige hindringer og hensyn.

– Vi har valgt å gjøre dette i egen regi, siden det er så mye uforutsett som kan dukke opp. Her graver vi opp alt og legger PE på drikkevann samt nye avløpsledninger med kummer og stikkledninger. Med nye forbindelser rund baut får vi også større frihet til å kunne koble til og fra i forbindelse med arbeider, vi får et nytt og mer funksjonelt anlegg. I de gamle anboringene var det ikke mye trykk igjen, så abonnentene kommer til å få mye å glede seg til, forklarer Johansen.

Legging av spillvannsledning i sjøen må til

Stiller opp

Johansen har i dag ansvar for 16 personer innen vei, vann og avløp. En viktig beredskap har man gjennom 24-timers overvåking av halvparten av avløpspumpestasjonene. Dette er en tjeneste man får utført av IPJ i Trondheim. Ved siden av å holde beredskap på kommunale stasjoner er man ikke uvillig til å trå til for private anlegg.

– Vi har hatt tradisjon for å stille opp også for private dersom det skulle skje at et avløpsrør går tett midt på natta. På dagtid viser vi til private aktører, understreker Johansen.

Driftsbygget har skapt gode arbeidsforhold for de 17 ansatte på vei, vann og avløp

Driftsbygg

En viktig ressurs for de ansatte er et flott driftsbygg som er bare fem år gammelt. En viktig egenskap ved bygget er at man har adskilt vann og avløp i hygieniske soner.

– Vi er veldig stolte av å ha et funksjonelt og sikkert bygg. Hit har de fleste kommunene på Sør-Helgeland kommet for å se på bygget og lære av hvordan vi har lagt opp arbeidet. Bygget, med alle funksjoner, lager og verksted er vårt viktigste verktøy, forteller Johansen.

Et annet område som har høy prioritet er å redusere lekkasjer på nettet. 

– Vi er begunstiget med godt drikkevann, og vi jobber kontinuerlig med lekkasesøk. Når vi er ferdig med saneringen i sentrum blir dette et enda høyere prioritert område, sier avdelingsleder for vei, vann og avløp, Thor Olaf Johansen i Brønnøy Kommune til VANytt.

Driftsbygget