Tar ut forliksklage mot hovedentreprenør

For å få belyst en praksisen med «bruk og kast» av underentreprenører har Brødrene Brøndbo nylig levert inn en forliksklage mot GL-Bygg til Overhalla Forliksråd. – Det er ikke pengene det står om her, vi ønsker å sjekke ut om framgangsmåten er i strid med alminnelig rettsoppfatning.

0

Brødrene Brødbo tar ut forliksklage mot GL Bygg, og krever kompensasjon for arbeid i forbindelse med et anbud der man etter å ha vært med i presentasjon inn mot kommunen, likevel ikke ble valgt.

– Dette er en bruk og kast mentalitet vi ønsker å belyse, derfor gjør vi dette, sier daglig leder Odd Erling Brøndbo til VANytt.

Prinsipp

Man krever i forliksklagen GL-Bygg for ca kr 40 000 kroner for arbeider i forbindelse med deltakelse på anbudsbefaring, innhenting av priser fra underentreprenører, kalkulasjoner, utarbeidelse av tilbud, utarbeidelse av ESPD/ forpliktelseserklæring samt interne møter med andre ansatte i organisasjonen.

I tillegg krever Brødrene Brøndbo å få dekket sine sakskostnader for forliksrådet, jfr. tvisteloven § 6-13 d, som er 4 ganger rettsgebyret à kr 1199, dvs kr. 4795.-

– For oss er ikke pengene viktig, men det er et prinsipp i framgangsmåten vi vil til livs. Vi kan ikke slå oss til ro med at man kan fronte et stort prosjekt med underleverandører som har inngitt pris og er presentert for oppdragsgiver, i dette tilfelle kommunen, og så deretter velge å skubbe ut underleverandørene når man ha sikret seg oppdraget, sier Brøndbo til VANytt.

Pris

I klagen peker man på at GL-bygg etter å ha presentert Brødrene Brøndbo i sitt opplegg mot kommunen senere må ha forhandlet ned prisen med Glømmen Entreprenør AS og valgte denne til oppdraget å bygge Hunn Skole.

Man mener dette er et klart brudd på forhandlingsforbudet som også gjelder for private anskaffelser, med mindre annet er avtalt. Man viser også til at Høyesterett tidligere klart uttrykt at alle anbudskonkurranser har konkurranseregler. Er de ikke uttrykkelig avtalt eller påberopt av oppdragsgiver, gjelder den ulovfestede anbudsretten. 

Videre peker man i klagen på at det ikke er avtalefestet noen bestemmelser for den private anbudskonkurransen som GL-bygg lyste ut, ut over at det synes forutsatt at det dreier seg om en ren priskonkurranse. Derfor burde GL-Bygg ha forholdt seg til de ulovfestede anbudsrettslige regler, som i stor grad er tilsvarende som reglene man  finner i NS 8400, regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser. 

Utløp

I klagen peker man på at en av de viktigste reglene i NS 8400 er forbudet mot forhandlinger og forbudet mot å endre tilbud etter tilbudsfristens utløp, se NS 8400 punkt 6.5, som lyder:

«Etter tilbudsfristens utløp er det ikke tillatt å gjøre endringer i innlevert tilbud. Inntil anbudskonkurransen er avgjort, er det ikke tillatt å føre forhandlinger om vilkårene i tilbudene eller om endringer i utførelsen av arbeidet» 

Man viser også til tilbudsfristen i den private anbudskonkurransen må senest settes til 17. september 2020, samme dato som fristen for den offentlige anbudskonkurransen. 

Grunnpillar

Visere skriver advokat Silje Fagerhaug hos advokatfirma Bjerkan Stav, som fremmer kravet på vegne av Brødrene Brøndbo AS,  i sitt brev følgende:

«Forbudet mot forhandlinger er en av grunnpilarene i anbudsretten, og skal sikre forutberegnelighet for tilbyderne. Er det ikke angitt andre konkrete konkurranseregler, er det forbudt å gjennomføre forhandlinger og endre tilbud etter tilbudsfristens utløp. GL-Bygg hadde ikke på forhånd opplyst at de ville forhandle. GL-Bygg har med dette brutt de ulovfestede anbudsrettslige reglene ved å forhandle med Glømmen AS etter at tilbudsfristen utløp. «

» Brødrene Brøndbo ville ikke ha deltatt i konkurransen dersom de hadde kjent til at GL-Bygg ville bryte forhandlingsforbudet. Brødrene Brøndbo har dermed krav på erstatning for den negative kontraktsinteresse, altså kostnadene ved å delta i konkurransen. Brødrene Brøndbo krever dermed erstattet sine kostnader ved å delta i konkurransen. «

VAnytt har bedt om kommentarer fra GL-bygg i saken, men har ikke lyktes i dette.