Nylig ble Bekkelaget RA oppgrader for over 2 milliarder kroner. Nå tar kommunen over driften

Kommunen tar over driften

Byrådet  har kommet til den beslutningen at de ikke ønsker å konkurranseutsette driften. Bevas har i dag 31 ansatte og alle disse blir med når Vann- og avløpsetaten overtar driften. Anlegg ble bygget i 2001 og har vært eid av Oslo kommune.

0

Etter 20 år overtar Oslo kommune og Vann og avløpsetaten driftet av Bekkelaget renseanlegg fra Bekkelaget Vann AS (Bevas).

Byrådet i Oslo har vurdert organiseringen og kommet til den beslutningen at de ikke ønsker å konkurranseutsette driften videre. Bakgrunnen for dette er at vann- og avløpstjenester er en lovpålagt oppgave og en kjerneoppgave for kommunen.  Driften blir overført til Vann- og avløpsetaten i dag.

Bekkelaget renseanlegget er i dag blant landets største etter at kapasiteten ble doblet høsten 2021. Anlegget kan håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.

– Jeg vil berømme de ansatte i Bevas for solid drift av anlegget de siste 20 årene. Bekkelaget renseanlegg og den gode driften som gjøres her er en meget viktig bidragsyter til en ren fjord, sier Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten.

Ansatte blir med videre

Bevas har i dag 31 ansatte og alle disse blir med når Vann- og avløpsetaten overtar driften.

– Jeg er svært glad for at de ansatte blir med videre. Det gir oss kontinuitet i det viktige arbeidet som gjøres for å rense avløpsvannet og bidra til å holde fjorden ren. Den kompetansen og erfaringen som de ansatte besitter er avgjøre for å videreutvikle rensingen i årene som kommer. Vi ønsker alle sammen velkommen som ansatte i Oslo kommune, sier Aursund.

Les: Dobler kapasiteten med nytt tvilling-anlegg

 Fakta om Bekkelaget renseanlegg

  • Anlegg ble bygget i 2001 og har vært eid av Oslo kommune.
  • Bystyret i Oslo har bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør anlegget til Oslos største miljøprosjekt.
  • Etter utvidelsen håndterer anlegget avløpsvann fra 500 000 personer.
  • Renseprosessene ved Bekkelaget består av mekanisk, kjemisk og biologisk rensing. Gjennom denne prosessen fjernes næringsstoffer, avfall og annen forurensing fra avløpsvannet. Gjennom renseprosessene utvinnes verdifull næring som kan brukes på nytt, bl.a. i jordbruket. Til slutt filtreres avløpsvannet grundig, før det slippes ut på 50 meters dyp i Oslofjorden.