Svensk landbruk er et av målene for pyrolysert slam

Bygger pilotanlegg for tørking og pyrolyse av slam

Testbed Ellinge skal sette opp et pilotanlegg for tørking og pyrolyse av slam fra kommunal avløpsrensing, for å teste metodene på ulike kvaliteter og typer avløpsslam. Prosjektet skal vise muligheter og skaffe erfaringer for hvordan infrastrukturen for slamhåndtering kan se ut i fremtiden.

0

Fire kommunale vann- og avløpsselskaper går sammen i et prøveprosjekt for å tørke og omdanne slam fra avløpsanlegg til biokull. Man håper å kunne føre både fosfor og karbon tilbake til jorda. Resultatene vil kunne vise mulighetene for fremtidig svensk slamhåndtering.

Ved rensing av kommunalt avløpsvann dannes det et slam, der nesten all fosfor som finnes i kloakken samles opp. Dette fosforet er en viktig ressurs, og for å utvinne dette går VA SYD, Kungsbacka kommune, Lidköping kommune og VIVAB sammen om å lage og drifte et testanlegg for tørking, pyrolyse og produksjon av biokull fra ulike typer avløpsslam.

̶  Projektet ”Testbädd Ellinge” skal gi oss muligheten att testa en relativt ny teknikk i stor skala. Resultatene skal gi oss kunnskap og være til nytte for andre, sier David Gustavsson, projektleder och forskningsleder på Sweden Water Research och VA SYD i en pressemelding.

Pyrolyse er oppheting av organiskt materiale i en syrefri miljø der fosfor forblir i materialet og der en del av karbonet inte forsvinner som CO2 och bidrar till utslipp. Resultatet blir et kull som er et stabilt produkt som kan tilbakeføres till jord. En del av tungmetallene, særlig kadmium, kvikksølv og arsen, skilles fra ved høy temperatur.

̶ Slamproblematikk har en lang historie i VA og det er nå på høy tid å utvikle langsiktige bærekraftige løsninger der den viktige plantenæringen kan utnyttes på en riktig måte. Pyrolyse er et interessant område som vi har fulgt i flere år. Nå starter vi denne reisen, hvor målet er en fremtidig bærekraftig slamhåndtering, sier Pernilla Bratt, VA-sjef i Lidköping kommune.

Pilotanlegg

Man skal sette opp et pilotanlegg for tørking og pyrolyse for å teste metodene på ulike kvaliteter og typer avløpsslam. Prosjektet vil vise muligheter for hvordan infrastrukturen for slamhåndtering kan se ut i fremtiden. I tillegg kan nye giftfrie plantenæringsprodukter kunne tilpasses landbruk redusere importen av mineralgjødsel og gjøre Sverige mer selvforsynt med ressursene som kreves for bærekraftig og mer selvforsynt matproduksjon.

̶ Vi ser på pyrolyse som et veldig interessant alternativ for slammet vårt i fremtiden, og vi er glade for at vi utvikler og lærer sammen i dette prosjektet, sier Maurice Bourne, enhetsleder for Avløpsrensing i Kungsbacka kommune.

De fysiske testene med avløpsslam fra ulike avløpsrenseanlegg skal gjennomføres ved Ellinge avløpsrenseanlegg i Eslöv. Et kompetanseteam bestående av universiteter, forskningsinstitutter og bedrifter er med. Prosjektet går til 2024 og er delfinansiert av Vinnova.

̶ Prosjektet gir VIVAB og andre parter en unik mulighet til å posisjonere seg på det nasjonale «slamkartet». Ved å gå sammen i et felles testanlegg for slamtørking og pyrolyse, gir det oss mulighet til å teste ulike typer avløpsslam fra ressursanleggene våre. Satsingen er helt i tråd med VIVABs overordnede miljømål, hvor vi med bærekraftig slamhåndtering utnytter verdifulle plantenæringsstoffer fra kloakk, sier Alexander Keucken, forsknings- og utviklingssjef i VIVAB.

VA SYD er koordinator for prosjektet og andre deltakere er: Universitetet i Borås, Kungsbacka kommune, Lidköping kommune, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Orkla Foods Sverige, RISE Research Institutes of Sweden, Water and Environment in the West (VIVAB), Värpinge Green Life Culture, Sveriges Landbruksuniversitet, Svenskt Vatten og Sweden Water Research.