Jøran Bratland, anleggsleder hos Tune Graveservice, Petter Ole Kartnes, prosjektleder i Rakkestad Kommune og rådgiver Jarle Torp fra ingeniørfirma Svendsen & Co i byggegropa.

Har startet VA sanering og sørger for solide krysningspunkter

Rakkestad Kommune har lenge slitt med uforholdsmessig mye overvann i spillvannsnettet. Nå tar man fram det grønne grepet og innleder en storoffensiv innen sanering, både for å skille overvann og spillvann, fornye vannforsyning og legge nye rør for kommunikasjonskabler.

0

Det er særlig i sentrum av kommunen mellom jernbanelinjen i øst og videre på aksen mot Bergenhus-krysset man har betydelig innlekking av overvann til spillvannsnettet. Nå setter man inn en stor offensiv for å skille overvann og spillvann i dette området, samtidig som man sanerer vannforsyningen og legger ned varerør for fiberkommunikasjon.

Kommunen har valgt en fornuftig strategi når man går fram. Ettappevis utbygging gir god kontroll med framdriften, samtidig som man forstyrrer trafikk og barnas skoleveier minst mulig.

– Saneringsjobber av denne typen inneholder alltid uforutsette forhold. Vi synes kommunen her velger en god strategi, samtidig som man ivaretar publikums behov og ikke stenger trafikken unødig, sier Jarle Torp, ingeniør ved firma Svendsen & Co i Sarpsborg, som bistår kommunen som prosjekterende og rådgiver i arbeidene.

Hovedmålet er å få overvannet inn i eget røropplegg helt fram ned til Rakkestadelva, samtidig som mest mulig av det rene spillvannet skal komme uspedd fram til renseanlegget. Dermed oppnår man både mindre utslipp gjennom overløp til vassdrag og mer effektiv rensing av spillvann ved renseanlegget.

Kommunen arbeider seg på sedvanlig måte nedenfra og oppover i systemene, og nylig kunne man gjennomføre vellykket krysning under Haldenveien. Her er fire massive stålrør boret inn et godt stykke under veilegemet slik at man unngår å ødelegge innkjøringen til Circle K og Bohus, ved siden av Haldenveien, og forstyrret kommunens daglige liv i minst mulig grad.

– Dette er det dypeste og mest komplekse punktet i prosjektet på grunn av dybdene vi snakker om, de store dimensjonene og at det allerede finnes ledninger i bakken, forklarer daglig leder Bjørn Bekken i Tune Graveservice, som har hovedansvaret for arbeidene med å sanere nettet. Med på laget har han Olimb Anlegg, som utfører de gravefrie etappene av prosjektet.

Under Haldenveien har man allerede boret seg gjennom på to steder. Det hele startet ved å bore seg under Sarpsborgveien ned mot Rakkestadelva.

– Vi er i rute. Det skal legges 1800 meter rør i denne delen – og vi har fått på plass 1100 meter allerede. Det er en kompleks jobb med mange ulike elementer. Det er alltid noe som dukker opp, men det har ikke vært mer enn at det har latt seg løse. Jeg synes entreprenøren har klart jobben meget bra, sier Petter Ole Kartnes, leder for prosjektet og VA-ingeniør i Rakkestad kommune.

Neste fase bli å avdekke rørene på andre siden av veien, sette opp koblingskummer og jobbe seg videre oppover i VA-systemet, slik at man fanger opp det allerede separerte avløpet fra boligområdene nordover.

Det er allerede gjennomført styrt boring og trukket inn nye rør under Bergenhuskrysset. Dette er en ny råvannsledning (Ø 280 mm PE ledning), samt trekkerør for styringskabler.

Neste etappe er sanering i et boligområde øst for dagens saneringsjobb. Her er et av de eldste VA anleggene i bygda. Det jobbes med prosjektering her, og det er antatt det er snakk om ca 1200-1500 meter med grøfter. Inn mot sentrum og jernbanen er litt lenger fram i tid.

– Vi har et godt samarbeid med kommunen, og vi møter forståelse fra berørte parter. Vi har båre fått positive tilbakemeldinger, sier en smilende Bjørn Bekken i Tune Graveservice.

Kim Martin Karlsøen og Bjørn Bekken fra Tune Graveservice følger opp arbeidene