Eksempel på moldeprosessen under tilbakespyling av filtre. Illustrasjonsfoto

Kommune kjøper vannverk fra sovende firma

Firmaet som fikk kontrakten har ikke hatt omsetning eller ansatte de siste tre år. Daglig leder har ikke mottatt lønn de siste fem år. Firmaet er heleiet av selskapet som ga kommunen råd om valg av prosessløsning.

0

Sokndal kommune har nylig gitt Asplan Viak Engineering AS i oppdrag å fornye vannverket Åna-Sira. Kontrakten er på ca 10 mill. I etterkant stiller imidlertid entreprenørene som har deltatt i konkurransen spørsmål ved framgangsmåten kommunen har fulgt. Det vurderes nå å ta saken til Kofa.

Først rådgiver

Starten på prosessen er at Sokndal kommune gir Asplan Viak AS, som rådgiver, i oppdrag i å gi en vurdering av prosessvalg i forbindelse med fornyelse av vannverket. I sin rapport anbefaler Asplan Viak kommunen å gå for enten kjemisk felling eller bruk av membranfiltrering. Grunndata for råvannskilden i saksdokumentene viser et fargetall som har ligget stabilt på 20 i gjennomsnitt, med maksverdi på 40.

Videre gang i prosessen var at kommunen fulgte anbefalingen og deretter engasjerte selskapet Novaform til å lyse ut anbud på oppdraget på Doffin, der man ønsket seg tilbud på de alternativene som rådgiver Asplan Viak hadde pekt på. 

Det kom inn fire tilbud på fornyelse av vannverket. To av tilbudene kom fra Asplan Viak Engineering AS, henholdsvis på nybygg og modifisering. De to andre tilbudene kom henholdsvis fra et lokalt firma som hadde med seg en partner med kompetanse på membranteknologi og videre et selskap som har lang erfaring med rensing av drikkevann med ozon.

Novaform gjorde så en vurdering av tilbudene på vegne av kommunen og ga så sin anbefaling, som resulterte i at Asplan Viak Engineering AS fikk oppdraget, med moldeprosessen.

Ingen virksomhet

I ettertid har de andre aktørene i konkurransen stilt spørsmål ved kommunens framgangsmåte, og man vurderer nå om kommunen har fulgt anbudsreglementet. Særlig stilles det spørsmål om hva som er kompetansen og innholdet i Asplan Viak Engineering AS, som fikk anbudet, siden regnskapet ifølge proff.no viser at selskapet ikke har hatt aktivitet på mange år.

VANytt har rettet en henvendelse til daglig leder Kåre Kalleberg i Asplan Viak Engineering AS, med spørsmål om hvorfor selskapet ikke har betalt lønn til leder de siste fem årene og hvorfor det ifølge proff.no heller ikke ut til å ha vært i aktivitet de siste tre årene, men har ikke fått svar.

– Er det normalt at et firma som ikke har fast ansatte kan være med i offentlig konkurranse, spør Jan Munkvold hos Sterner, som la inn tilbud på ozonanlegg, på tross av at kommunen i utgangspunktet ikke hadde vurdert dette.

VANytt har også hatt kontakt med Harald Aarsland i Hako Total i VANytt. Hako Total er den andre aktøren som ga tilbud på vannverket, sammen med en erfaren VA-entreprenør og en teknologileverandør, og kom nr 2 i rangeringen som ble gjort.

– På grunn av at vi er i en prosess der vi vurderer hva vi skal gjøre i saken, ønsker vi ikke å uttale oss, sier Harald Aarsland i firma Hako Total AS til VANytt.

Ozon aktuelt

– Asplan Viak har dyktige rådgivere, men at de har et datterselskap som også leverer vannverk er nytt for meg, så denne så vi ikke komme. Slik dette har utviklet seg med viss fare for dobbeltrolle burde kommunens rådgiver etter min oppfatning anbefalt å avlyse konkurransen, sier Munkvold, som forøvrig forklarer sitt tilbud på ozon-behandling med at man ikke sjelden benytter ozon ved de fargetall som er oppgitt. Munkvold viser også til verdier målt mellom januar 2020 og august 2021 som viser maks fargetallverdi på 21 mg/l Pt. Gjennomsnittlig fargetall fra perioden var på 15 mg/l Pt med en medianverdi på 15,5 mg/l. 

– Vi syntes ozonbehandling burde være en aktuell prosess her, og la derfor inn tilbud, på tross av at rådgiver ikke var innom alternativet. Vi regnet med at dette skyldtes at rådgiver ikke var så kjent med mulighetene. Vi har også levert totalentreprise basert på moldeprosess, med garanti på fargetall, men da med langt høyere fargetall i råvannet. Med ozon brukes ikke kjemikalier og det produseres heller ikke slam. Vi tok sjansen på å legge inn pris på ozonanlegg, men det er jo som alle forstår ikke det mest alvorlige i denne saken, sier Munkvold.

VANytt har henvendt seg til firma Novaform og spurt om hvordan man vurderer kompetanse og leveringsdyktighet i et firma som ikke har hatt virksomhet de siste årene, men har ikke fått respons.