Digitalisering av VA-bransjen

Fyldig svensk rapport som gir vann- og avløpsnæringen et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med digitalisering. Den beskriver potensialet og peker på suksessfaktorer for endringer. Den tar også opp utfordringer med kompetansetilførsel, datahåndtering og cybersikkerhet. En katalog for inspirasjon gir ti eksempler på vellykkede digitale applikasjoner fra virkeligheten.

0

Digitalisering er en global trend som påvirker hele samfunnet vårt. Den digitale overgangen er allerede i gang, og VA-næringen må forberede seg på en langsiktig omstillingsprosess der behovene vil endre seg over tid etter hvert som nye digitale verktøy utvikles. Dette er hovedbuskapet i forhordet til rapporten, som kan lastes ned gratis her.

I rapporten pekes det på at kunnskapen må økes med hensyn til digitalisering av hele systemet fra vannverk via ledningsnett til avløpsrenseanlegg, og ikke minst samspillet mellom de ulike delene. Bruken av sensorer, droner og satellittdata vil øke og kombineres med ny visualiseringsprogramvare, for eksempel digitale tvillinger.

Vann- og avløpsbransjen står overfor mange utfordringer, inkludert overgang til sirkulære systemer, aldrende infrastruktur og nye værfenomener. På denne bakgrunn er det et stort potensial med nye digitale løsninger. Med en sirkulær tilnærming til vann- og avløpstjenester blir vann et verdifullt produkt som kan differensieres i kvalitet avhengig av brukerens behov, og forurensninger i avløpsvann blir verdifulle ressurser som kan gjenvinnes. Digitalisering har en viktig funksjon for å realisere disse mulighetene, for eksempel gjennom økt kvalitetsovervåking og integrasjon med andre systemer i samfunnet for å synkronisere produksjon med etterspørsel.

Med økt bruk av overvåking, prognoser og modeller blir forutsetningene for statusvurdering og feiloppdagelse bedre, og dette muliggjør mer forebyggende vedlikehold og mer effektive investeringer. Med digitale teknologier er det mulig å bygge en mer integrert organisasjon, hvor drift og produksjon kan optimaliseres og ressursene utnyttes bedre. Alt i alt gir det gode forutsetninger for en mer bærekraftig økonomi.

Vellykket digitalisering krever både en teknisk og en organisatorisk endring. Viktige suksessfaktorer har vist seg å være for eksempel forankrede ambisjoner på konsernsjef- og styrenivå, et veikart med helhetssyn, ettergivende innovasjonskultur, utviklet struktur for databruk og samarbeid med andre i bransjen.

Mange av digitaliseringens muligheter dreier seg om innsamling, lagring og analyse av store datamengder. Datalagring er derfor et sentralt tema med mange nye utfordringer. Organisasjonen må gjennomgå sine behov og forutsetninger. Skylagring kan være gunstig i tider med rask digital utvikling for å unngå innlåsingseffekter gjennom investeringer i lokal lagring. Men dagens lovverk inneholder uklarheter om skylagring, og risikoen avhenger av valg av skytjeneste og hva organisasjonen har anskaffet. Ulike typer data krever også ulike beskyttelsesnivåer; derfor er klassifisering av data avgjørende.

Med nye digitale verktøy følger også nye risikoer og trusler. Cybersikkerhet er
like viktig som de innovative teknologiene for sikker digitalisering av industrien. Rapporten beskriver arbeidsmetoder og metoder for sikre digitale systemer. Cybersikkerhet er en pågående prosess og bør involvere alle i organisasjonen. Det finnes lover og regler, men praksisen er ikke helt klar, og det finnes ingen retningslinjer spesifikt for svenske vann- og avløpsorganisasjoner.