Brannslukking med skum. Wikipedia

Foreslår å forby ikke nedbrytbare flammehemmere

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) kommer til å fremme et forslag om en EU-omfattende restriksjon på alle per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) i brannskum. Begrensningen vil forhåpentligvis forhindre ytterligere grunnvanns- og jordforurensning og helserisiko for mennesker og miljø. PFAS er allerde målt i en rekke drikkevannskilder.

0

PFAS har blant annet vist seg å forekomme i drikkevannskilder og har i en årrekke vakt bekymring.

Les også Flere rettsrunder om drikkevann

ECHA sier at de har undersøkt miljø- og helserisikoen ved bruk av PFAS i brannskum på forespørsel fra EU-kommisjonen. Byrået konkluderte med at en EU-omfattende restriksjon er berettiget ettersom risikoene som utgjøres av PFAS-er foreløpig ikke er tilstrekkelig kontrollert og utslipp bør minimeres.

Brannskum som inneholder PFAS har forårsaket mange tilfeller av miljøforurensning i EU, både i jord og drikkevann. Alle PFAS, eller deres nedbrytningsprodukter, er svært persistente og noen er kjent for å skade menneskers helse eller miljøet. Kombinasjonen av persistens og potensialet for å forårsake skade betyr at det er viktig å minimere ytterligere utslipp av disse stoffene for å redusere sannsynligheten for, potensielt irreversibel, skade i fremtiden.

ECHA sier at de har vurdert styrker og svakheter ved fem forskjellige alternativer for å kontrollere risikoen for PFAS i brannskum. Det foreslåtte alternativet vil forby markedsføring, bruk og eksport av alle PFAS i brannskum etter bruk eller sektorspesifikke overgangsperioder. Disse overgangsperiodene vil gi industrien tid til å erstatte PFAS-holdig skum uten at det går på bekostning av brannsikkerheten. I overgangsperiodene må de som fortsatt bruker PFAS-basert skum sørge for at utslipp til miljøet minimeres. Utløpt skum og eventuelt avfallsskum må også kastes på riktig måte.

Hvis den vedtas, kan begrensningen redusere utslipp av PFAS til miljøet med mer enn 13 000 tonn over 30 år. De estimerte kostnadene for samfunnet vil være rundt 7 milliarder euro i samme periode. Disse kostnadene inkluderer blant annet prisen på modifisering av utstyr for bruk av PFAS-fritt skum, rengjøring av utstyr for å fjerne PFAS-skumrester og prisforskjellen mellom PFAS og alternative skum.

Forslaget er basert på informasjon som var tilgjengelig på det tidspunktet det ble utarbeidet og kan oppdateres dersom det kommer nye opplysninger. En seks måneders høring er planlagt å starte 23. mars 2022 som er åpen for alle til å gi bevisbaserte kommentarer til forslaget. ECHA vil også organisere en informasjonsøkt på nett 5. april for å forklare restriksjonsprosessen og hjelpe interesserte med å delta i konsultasjonen.

I tillegg jobber fem europeiske land (Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge) med et begrensningsforslag som vil dekke alle PFAS-er i annen bruk. De planlegger å sende inn sitt forslag til ECHA i januar 2023. Risikovurderingen introdusert i forslaget om å begrense PFAS i brannskum er relevant for alle PFAS. Dette betyr at det også vil bane vei for å vurdere risiko i den bredere PFAS-restriksjonen.

EUs kjemikaliestrategi for bærekraft setter PFAS-politikken i sentrum. EU-kommisjonen forplikter seg til å fase ut alle PFAS-er, og tillate bruk kun der de er bevist å være uerstattelige og viktige for samfunnet. Begrensningsforslaget på PFAS i brannskum er nevnt i strategien som ett tiltak for ytterligere å begrense bruken av PFAS.

Videre lesning

Proposal: Restricting the use of PFASs in firefighting foams
Info session on 5 April
Topical page on PFASs
REACH restriction process
EU’s chemicals strategy for sustainability