Rensing av overvann for mikroplast

Regnvann som renner fra motorveier kan inneholde høye nivåer av mikroplast, inkludert partikler fra dekk og bitumen. Overvannet må renses fra mikroplasten. Rapporten presenterer resultater fra verdens første studie av hvordan rensing av mikroplast fra en høytrafikkmotorvei med overvannsbiofiltre kunne foregå. Biofilterrensesystemer ser ut til å ha effektiv renseevne og være en lovende teknologi.

0

Regnvann som drenerer fra motorveier kan inneholde høye nivåer av mikroplast, blant annet øker investeringer i overvannsrenseanlegg, og da er det viktig å investere i anlegg som virkelig fungerer.

Så langt har det kun vært to studier i verden av mikroplastopplæring i overvannsbiofiltre, og dette har gjeldt overvann fra lite trafikkerte gater og parkeringsplasser. Utredningen som ligger til grunn for rapporten er utført i et renseanlegg ved foten av den trafikkerte Sundsvall-brua på E4.

Anlegget ved Sundsvallsbron består av to ulike rensesystemer som starter med et felles forsedimentasjonskammer og deretter følges av enten en vegetert biofilterdel (plantebed) eller et sandfilter uten planter. I forbindelse med ni regnfulle anledninger ble det tatt strømningsforholdsmessige blandingsprøver fra motorveiavrenningen, fra avløpet fra forsedimenteringen og fra de to parallelle filtrene.

Studien undersøkte tilstedeværelsen av ulike typer mikroplast i motorveiavrenningen og effektiviteten til de to behandlingssystemene. Partikler fra gummi, bitumen (asfalt) og annen mikroplast ble funnet hovedsakelig i størrelsesområdet 0,1–0,3 mm. Andelen (dekk)gummi og bitumen var høy. Med annen mikroplast menes i rapporten partikler fra plastfibre, plastfragmenter og malingspartikler.

Begge filtrene fjernet effektivt alle typer mikroplastpartikler i størrelsen 0,1−0,3 mm. Pre-sedimenteringskammeret bidro ikke til rensing, noe som delvis kan forklares med at mange mikroplastpartikler har en tetthet nær vannet, og derfor blir separasjon ved sedimentering mindre effektiv.

Konklusjonen fra studien er at biofiltersystemer skiller ut over 70 prosent av mikroplasten og dermed har tilstrekkelig rensekapasitet. Både sandfilteret og det gjengrodde biofilteret viste effektiv rensing av gummi- og bitumenpartikler. Den eneste forskjellen mellom de to seksjonene var at de andre mikroplastpartiklene ble separert dårligere i filteret uten planter. Høye overvannsstrømmer som fører til overløp kan bidra til utslipp av mikroplast til resipienten. Slike utslipp kan ikke unngås fra overvannsrenseanlegg, men bør minimeres så langt det er mulig.

Ytterligere forskning trengs blant annet for å forstå langsiktig funksjon og akkumulering av mikroplast i filtermaterialet. Men resultatene fra studien indikerer at separasjon i biofiltre er effektivt og at dette er en lovende teknologi for rensing av mikroplast i overvann. Sedimentering ser derimot ut til å være mindre effektiv. fra dekk og bitumen. Overvannet må renses fra mikroplasten. Rapporten presenterer resultater fra verdens første studie av hvordan rensing av mikroplast fra en høytrafikkmotorvei med overvannsbiofiltre kunne foregå. Biofilterrensesystemer ser ut til å ha effektiv renseevne og være en lovende teknologi.

Last ned rapporten