Fra gågata i Sarpsborg rett utenfor gjeldende bygg. Bildet er tatt etter at VA-arbeidene er ferdig, og i det bl.a. fjernvarme legges. Grøftene til VA arbeidene var betydelig dypere.(red anm)

Hemmelig erstatning for setningsskader etter VA-arbeider

Kommunen gravde opp sentrumsgate og la ned både nytt vann- og avløpsnett samt fjernvarme. I etterkant har man blitt enige om å betale for setningsskader på et stort sentrumsbygg.

0

Sarpsborg kommune og eierne av bygården har inngått rettsforlik. Innholdet av forliket har partene unntatt fra offentlighet, men gårdeier krevde i utgangspunktet en erstatning på 2,5 millioner kroner.

– Vi har blitt enige, sier advokat i kommunen Knut Jørgen Johansen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Ifølge kommuneadvokaten har man ingen planer om å legge saken inn for politisk behandling.

– Jeg kan ikke si noe mer utover det. Innholdet av forliket er unntatt offentlighet, og saken er nå avsluttet, sier Johansen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Det er ikke første gangen Sarpsorg har måttet bla opp etter problematiske grunnforhold. Da en eiendomsutvikler for to år siden krevde kommunen for 12,8 millioner kroner i erstatning for en tomt med kvikkleireproblematikk endte det med at kommunen kjøpte tilbake tomta for salgssummen på 2,4 millioner kroner og betalte ytterligere 2,2 millioner kroner i et endelig oppgjør – totalt 4,6 millioner kroner. Forliket ble politisk godkjent av formannskapet i mars 2021.

Da kommunen i juni 2020 aksepterte en bot på 400.000 kroner etter en feil i byggesaksavdelingen måtte også det godkjennes av formannskapet.

– Det er ingen spesiell beløpsgrense for hvor stor en erstatning må være før den godkjennes av formannskapet. I denne saken har det i samråd med ordfører vært vurdert at det etter delegeringsreglementet ikke har vært nødvendig å legge saken fram for formannskapet, opplyser kommunedirektør Turid Stubø Johnsen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Gamle rør som ble fjernet under arbeidene

Det var da St. Marie gate ble gravd opp våren 2017 for nye vann- og avløpsledninger og fjernvarmeledninger, gårdeier hevdet at det oppsto setnings- og fuktskader på bygården. I prosesskrivet til tingretten hevdes det at bygningen hadde fått så store skader at det var kondemnabelt. Dette har hele tiden blitt avvist av kommunen som selv har fått utarbeidet en takstrapport der det konkluderes med at skadene på den over 100 år gamle bygården, har oppstått før gravearbeidene.

I fjor krevde gårdeier i nevnte sak erstattet kostnadene for utbedring av skadene som de mente ble påført eiendommen etter gravearbeiden ved VA-oppgradering, og tapene man har lidt som følge av skadene.

I prosesskrivet til Søndre Østfold tingrett som gårdeiers advokat, Cecilie Waage, sendte 2. november i fjor – kommer erstatningskravet fram. Der ble kravet begrenset oppad til byggets antatte verdi på ca. 12 millioner kroner. Man viste da til en takst fra 2016 som konkluderte med en markedsverdi på 8.250.000 kroner.

Saken ble først tatt opp i forliksrådet, men der ingen av partene møtte opp. Under forberedelsene til rettssaken ble det gjennomført rettsmekling for lukkede dører i Søndre Østfold tingrett, der forlik ble inngått.

Kilde : Sarpsborg Arbeiderblad.