VA Syds hovedkontor i Malmö

Stor bot etter sikkerhetsbrudd i VA

VA Syd har gjennom egenkontroll avdekket en rekke mangler og svakheter ved sikkerheten. Man har nylig har dermed rapportert til tilsynsmyndighetene, som satte i gang en tilsynssak. VA Syd har dessuten sendt en melding om sikkerhetstrussel til Sikkerhetspolitiet.

0

Fylkesnemnda i Skåne kunngjorde sitt vedtak i tilsynssaken tirsdag denne uken der VA SYD får syv millioner kroner i bot.

Fylkesnemnda kritiserer i sitt vedtak VA Syd for at arbeidet innen sikkerhetsvern har blitt håndtert uforsiktig i flere år. Dette er en tidligere ansatt, som ikke lenger er i VA Syd, som ikke har utført sitt arbeid som leder for sikkerhetsvern i henhold til gjeldende lovverk.

VA Syd er en samfunnsviktig virksomhet og at virksomheten vår er trygg er en av våre høyeste prioriteringer. Vi handlet umiddelbart da vi kunne se at ikke alt stemte, sier Joel Olthed, forbundsdirektør i VA Syd i en pressemelding.

Dette strider mot sikkerhetsbeskyttelseslovgivningen og VA Syd ser derfor svært alvorlig på det som skjedde. VASyd har dessuten inntil videre av sikkerhetsårsaker blokkert sine hjemmesider for besøk fra andre land. Det spekuleres derfor nå om sikkerhetsbristen dreier seg om at man har vært utsatt for et cyberangrep.

– Vi har en god dialog med Fylkesnemnda da de også er vårt rådgivende organ i disse sakene. Vi samarbeider tett med både dem og våre fem medlemskommuner, da VA Syd driver sikkerhetssensitiv virksomhet som kommunene er avhengig av, sier Elina Bratt, vaktsjef i VA Syd.

Arbeidet har høy prioritet og skjer i samarbeid mellom ansvarlige ledere, sikkerhetssjef og HR. VA SYD har også hentet hjelp av en ekstern sikkerhetskonsulent for å forstå omfanget av det som skjedde, samt komme med forslag til hvilke endringer og rutiner VA Syd bør innføre for at noe lignende ikke kan skje i fremtiden.

Det framgår ikke av pressemeldingen hva selve bruddet på sikkerhetsforskiftene dreier seg om, men det er grunn til å tro at dette vedrører sikkerheten for drikkevannsforsyningnen

VA SYD leverer drikkevann til mer enn en halv million mennesker. Overvann fra Vombsjön renses i Vombverket (infiltrasjonsanlegg) og overvann fra Bolmen renses i Ringsjöverket, begge eid av Sydvatten. Grunnvann fra Grevie råvannskilde (Sveriges tredje største) renses i VA SYDs eget vannverk Bulltoftaverket i Malmö.

En annen del av VA SYDs virksomhet består i å rense avløpsvann. VA SYD har femten renseanlegg av varierende størrelse. De fire største renseanleggene er: Källbyverket, Ellingeverket, Klagshamnsverket og Sjölundaverket. Sjölundaverket er et av Sveriges største avløpsrenseanlegg med ca. 350 000 personer tilkoblet.