Fordrøuyningstankene er på plass. Alle Foto Hab Construction

Kompakt løsning for fordrøyning av overvann i Sofienberggata

For å holde tilbake vannet fra flere hustak og fasader i strøket etableres en kombinasjonsløsning av regnbed, fordrøyningstanker og kontrollert påslipp til overvannsnettet. På tross av svært begrenset plass lot det seg gjøre å etablere en løsning etter kommunens krav.

0

Som i mange andre kommuner er det i store deler av hovedstaden krav til gårdeiere om fordrøyning og behandling av overvannet, som gjerne oppstår fra tak, fasader, parkeringsområder og andre tette flater. 

Erfaringsmessig vil det under tung nedbør kunne oppstå overvann i store mengder. Dersom det ikke ledes til terreng og bremses tilstrekkelig vil det kunne skape oversvømmelser og kaos i trafikken. I verste fall kan dette ende med oppfylte kjellere med følgeskader og store verditap.

Avansert

Dette er bakgrunnen for at man i Sofienberggata, der det er svært få alternativer å lede overvannet på en kontrollert måte til terreng, nylig har etablert en relativt avansert løsning for å lagre og bremse de store mengdene overvann som erfaringsmessig kan oppstå.

– Vannet som behandles i systemet samles inn fra flere av eiendommene her i gata, med utspring i kommunens et krav til gårdeierne om en løsning. I dette tilfellet måtte det bli oppsamling og fordrøyning. Man vil ikke at alt vannet skal gå på overvannsnettet samtidig, forteller prosjektleder Jonas Haarseth, ved Hab Construction som er utførende.

Kjernen i systemet er to tette fordrøyingsmagasiner, hver på 75 kubikk, som tar i mot overvannet fra eiendommene. Magasinene er laget av to stk 3000 mm 11 meter lange Weholite rør fra Uponor som står i forbindelse med en utløpsløsning, som er en virvelkum med diameter 1000 mm. Virvelkummen er 4 meter høy og har en regulatorfuksjon som er forhåndsinnstilt på 2 liter i sekundet. I tillegg er det montert vegger i magasinene, slik at de også fungerer som sandfang, som kan tømmes fra kum etter behov.


– Før vannet blir sluppet på systemet går det til et 130 m2 stort regnbed. Vannet som etter lagring i magasinene går ut av virvelkammer blir sluppet inn på en separat overvanns-ledning i Markveien. Om fordrøyningstankene ved tunge nedbørsmengder mot formodning skulle gå fulle går det en flomvei ned trappa mot Nordre gate og vannet ledes ut i Akerselva, forklarer Haarseth.

Spunt

Selve gravearbeidene og montering av fordrøyningsmagasinene krevde ektstra tiltak på flere nivåer.  
– Det var begrenset plass for graveskråninger da boligblokker på begge sider av bakgården er bebodd, da med inngang mot bakgården. Dette medførte behov for spunt. Det ble påbegynt graving i gropa for å avdekke grunnforhold, deretter spuntet vi gropa og gravde ut resterende. Vi traff på gamle grunnmurer som måtte pigges opp, samt noen liggende spuntnåler som gjorde at vi måtte justere noe på selve spuntlinjen. Det ble fylt med Leca i nedre halvdel for å unngå fremtidig setninger, deretter ble det lagt fiber duk og fylt videre opp med pukk. Det ble på toppen av dette støpt en avretningsplate for tankene, deretter ble disse løftet inn og koblet sammen med virvelkammer. Når spunten var på plass og hullet var gravet ut gikk det problemfritt å heise inn tankene med mobilkran fra Nordre gate, forklarer Haarseth.


Etter regnbedet er det etablert en overløpskum på tomtens laveste punkt med overløp til tankene. Etter at vannet kommer ut fra virkvelkammeret slippes vannet ut til en pumpekum som pumper vannet opp til en selvfallskum med utløp til offentlig.
– Vår oppdragsgiver er Boligbygg, som over flere år har gjennomført prosjekter i Sofienberggata 7 med oppgradering av ventilasjon og våtrom. Dette er siste entreprisen hos Boligbygg for denne adressen som også omhandler nye fasader, nye tekniske rom på to oppganger, med brønnpark og utenomhusarbeider. Løsningen for overvannet er tegnet av Morten Wiese v/ Wiese Vann og Miljø AS i samarbeid med Uponor, avslutter prosjektleder Jonas Haarseth, ved Hab Construction på Lysaker.