Arbeidene har foregått i en årrekke. Fotos NVE

Skal bygge bekker ved Mjøndalen stadion

NVE regner med at det er omtrent 1300 beboere i spesielt flomutsatte områder i byen. Da uværet Frida i 2012 herjet på Østlandet, ble Mjøndalen hardt rammet og skadeomfanget var på flere hunder millioner kroner. Hvis en mulig 200- års flom inntreffer vil mye av Mjøndalen være under vann uten flomsikringstiltak.

0

Deler av Mjøndalen sentrum ligger svært lavt, og ved en stor flomhendelse vil Drammenselva og sidevassdragene kunne føre med seg oversvømmelser i store deler av sentrum. Situasjonen er resultatet av at det er satt ut tomter i et område som ikke skulle være bebygget og som over tid er blitt utsatt for konsekvensene av klimasvingninger.

Sammen med Drammen kommune har NVE jobbet i flere år for å sikre bebyggelsen i Mjøndalen sentrum, og samtidig lagt til rette for videre utbygging i byen.

I 2016 startet prosjektet med å utvide tverrsnittet i Evja, som hadde en betydelig effekt på flomvannstanden. I 2018 startet byggingen av pumpestasjon i Mjøndalsbekken og en flomvoll langs E134 som vil hindre at vann følger veien og inn sentrum. 

Flere pumpestasjoner, kulverter og flomvoller har nå blitt etablert og står ferdig. Kommunen har fulgt opp med unike utsmykninger, og det er etablert parkanlegg, klatrevegger og skatepark i forbindelse med flomsikringen.

Det skal åpnes flere bekkeløp forbi Mjøndalen stadion. Foto: NVE

– Med det arbeidet som har blitt gjort de siste årene er Mjøndalen allerede mindre utsatt for oversvømmelse. Likevel er dette sikringsprosjektet som et stort puslespill, og byen er ikke sikret mot flom før hele puslespillet er lagt, forteller Tore. Vi har mye arbeid foran oss i tiden som kommer.  

Høsten 2022 starter NVE opp med det største delprosjektet i Vrangbekk i Mjøndalen. En omfattende planleggingsprosess er i gang for å sikre at prosjektet kan gjennomføres på en god måte, uten for mange forstyrrelser for lokalbefolkningen.  

– Mange steder er det trangt mellom husene, og vi skal kjøre over 2 000 lastebillass på veier som ikke normalt sett er dimensjonert for slik trafikk. Når vi skal jobbe så tett på folks hus og hager med tunge anleggsmaskiner, blir trygghet og informasjon til hver enkelt viktig, sier prosjektleder Leirvik.  

I løpet av de neste to årene vil flere delprosjekter foregå parallelt. Det skal blant annet åpnes opp og tilpasse flere bekkeløp gjennom boligstrøk fra Wigenjordet, forbi Mjøndalen stadion og til Mjøndalsbekken.  

I tillegg til flomsikring skal det gjøres tiltak for å øke sikkerheten mot kvikkleireskred i Vika, vest for Mjøndalen sentrum.

Hele puslespillet i Mjøndalen er planlagt å være ferdigstilt 2024, men kan bli justert i forhold til fremdrift og bevilgninger.