Leif Egil Holtet og Einar Uno Henriksen er tifreds med å ha fullført et prosjekt utenom det vanlige

Sikret vannforsyning med spenstig undervannsboring

For å etablere bedre vannforbindelse til et område i kommunen var det nødvendig å krysse både vann og en eldre fyllplass. Med urene masser i grunnen valgte man styrt boring, som dessuten foregikk et godt stykke under vann.

0
Sveising på flåte

Som mange andre kommuner styrker Sarpsborg stadig infrastrukturen ved å oppgradere sine VA-transportsystemer, der man ofte går fram med både drikkevann, avløp og overvann. Å prioritere hvor innsatsen skal settes inn dreier seg ofte om tilstanden på nettopp drikkevannsledningene. Er det en stund siden man forrige gang gikk fram med hovedledning er det ofte flere hensyn å ta, til driftsforhold, kapasitet og sikkerhet for andre områder i kommunen. 


Gammelt boligområde


På Opsund, en halvøy nord for Sarpsborg har kommunen nylig renovert et større boligområde med nye VA-forbindelser, der man har lagt tre gjennomgående hovedlinjer for drikkevann, avløp og overvann. Drikkevannsforbindelsen føres videre over Glommas hovedløp og til Hafslundsøy. Overvann ledes til Glomma, mens avløp går til en pumpestasjon i samme område og videre til renseanlegget. 

Nytt ventilkryss på land


Bebyggelsen på Opsund er funksjonærboliger fra femtitallet for ansatte til Borregaard Industrier, som selv sto for utbygging av infrastrukturen og satte ut tomter for å kunne bosette en voksende arbeidsstyrke. 

Kvalitet

Den opprinnelige forbindelsen for vannforsyning til Opsund er fra 1956 og har inntil nylig vært i drift og besto av loddede støpejernsrør i egen linje fra vannverket på Baterød. Røret gikk først gjennom en håndsprengt tunnel gjennom Ravneberget, før det krysset en bukt av Glomma med dobbelt sett av rør over til Opsund. Denne forbindelsen som går innom Opsund har i moderne tid også vært hovedforbindelsen fra vannverket videre til andre områder i sentrum.


– Det er et betydelig arbeid som ble lagt ned i 1956, og kvaliteten på det Borregaard lot utføre er høy. Jeg tenker ikke minst på den håndhuggede tunnelen. Rørarbeidene og loddingen er av solid industristandard, forteller Einar Uno Henriksen i Sarpsborg kommune, som har ledet arbeidet med å legge ny en helt vannforsyning til området.

Sveising av rør


Modent

De doble rørene i loddet støpejern som ble senket i Glomma var imidlertid modne for utskifting, samtidig som det var naturlig å ta et grep for framtiden på nettet. At en viktig forbindelse fra vannverket, som forsyner et større område i kommunen, var i støpejern av eldre dato under vann var man ikke tilfreds med. 

– Selv om ikke jernrøra ikke var helt sprekkferdige, var det naturlig å gjøre noe, og se dette i en større sammenheng. Røret som går i tunnel fra vannverket fram til Glomma er imidlertid fullt brukbart, så da kan vi nok få ut 100 års levetid på denne delen, det er jo et mål, derfor valgte vi å gjenbruke denne delen, forteller Henriksen.

Spunting av grop for plasstøpt kum med nytt ventilkryss

Å finne et annet sted for å krysse Glomma med den nye forbindelsen fra vannverket var imidlertid nødvendig.

Gikk utenom

– Vi har lagt den nye rørgaten utenom all bebyggelse, gjennom et område som i dag er regulert til friområde, et populært sted for tur, lufting av hunder og andre aktiviteter, så her får den ligge i fred. Men det hører med til historien at grunnen inneholder gamle fyllmasser vi helst ikke ønsker å flytte på, derfor ble det rørtrekking denne gang, forklarer Henriksen.

Løsningen ble å koble et nytt 630 mm PE-rør på den nye rørforbindelsen fra vannverket, som ble lagt den et stykke på bunnen av Glomma, før den dykker ned under bunnen av Glomma der den går under bunnen inn til land, så går den videre under bakken et godt stykke opp på land, før den kommer opp i grøft, og ender i en kum, en strekning på 1680 meter. Strekningen for rørtrekking alene er på 750 meter.

Boring under vann

– Siden de gamle fyllmassene går helt ned til vannet, valgte vi styrt boring fra land og noen hundre meter ut i Glomma. Så trekte vi røret tilbake både under bunnen av vannet, under bakken et stykke opp på land. Der det trekte røret kom opp av bunnen ute i vannet var det et brekk i dybdeforholdene, slik at man hadde en renne som leder ut i elva og videre mot vannverket. Sveisingen av det trekte røret og det øvrige røret mot vannverket foregikk på flåte, forteller Henriksen.

Sammenkobling av gammelt og nytt


Ved å gå utenom det opprinnelige området kunne man etablere et nytt ventilkryss i kum syd for bebyggelsen, slik at man kunne fordele vannet herfra, videre til både Opsund og til sentrum. Man oppnår dermed bedre kontroll, sikrere forsyning og mer direkte levering til områdene. Her har man foruten å sette ned ventiler også montert to sonevannsmålere. På grunn av forekomst av kvikkleire var det omfattende arbeider i forbindelse med å etablere en god forankring av ventilkummen, med spunting til 10 meter og bygging av et solid betongfundament.

Betongloddene er på

Koblet og støpt

Plastrøret som ble lagt på bunnen av Glomma ble videre koblet sammen med det opprinnelige støpejernsrøret i en koblingskrage, som siden ble innstøpt i fjellet for å få god forankring. Fordi man ikke hadde veiforbindelse til denne delen ble det tatt i bruk helikopter til å frakte ferdigbetongen til innstøping av koblingen. Etter at denne direkte forbindelsen var ferdig kunne man rive de tidligere ventilene.

– Det er alltid litt spenning når man skal bruke løsninger utenom det vanlige. Da helikopteret svevde over området med betong følte jeg at det var ille mye action til å være VA-faget, men det er jo noen ganger nødvendig å bruke løsninger utenom den vanlige verktøykassa. Å gå gjennom gamle masser er jo også et sjansespill, men her har det gått uten store problemer. Arbeidene har gått knirkefritt og dialogen med entreprenør Kystmiljø har vært god hele veien, understreker Henriksen.

Amfibiemaskin

PE 63mm med beskyttelseshette

– Det har vært en interessant prosjekt for oss, selv om vi etterhvert begynner å få god erfaring med slike prosjekter. Den store ilddåpen for vår del var nok Nitelva for noe år siden, da vi gikk til innkjøp av to amfibiemaskiner, som er gode å ha når man skal jobbe på slike steder. En av disse var også i sving her ute. Vi jobber jo alltid i grenselandet mot naturen og da er det viktig å være skånsom mot miljøet. Et helikopter krever ingen anleggsvei og setter ingen spor. Rørtrekking under vann var nok det mest spektakulære her, å legge rør på bunnen av sjøer er vår spesialitet, og i denne delen av Glomma er det en rolig bukt uten sterk strøm, og bunnforholdene lå stort sett til rette så det gikk helt greit, forteller Leif Egil Holtet ved Kystmiljø, en avdeling av entreprenørfirma Leif Grimsrud i Halden. 

Geoteknisk

Den totale lengden på røret, som er 630 mmm PE, er på 1680 meter. Siste hånd på arbeidene ble  å koble fra den gamle vannforbindelsen, spyle og pluggkjøre strekningen og deretter ta kimtallsprøve av vannet. Dette vil bestemme om det er nødvendig å foreta desinfeksjon av røret. Ventilkummen har forøvrig eget spyleløp fra kryss som står i forbindelse med overvannsnettet til området.

Frakt av betong

– Dette området har som kjent forurenset grunn, og derfor er også analyser tatt og miljørådgiver blitt involvert. Vi snakker om ustabile masser med geoteknisk rådgivning og en rekke hensyn som er tatt. Den plasstøpte kummen med omfattende fundamentering er også blitt prosjektert av oss. Det knytter seg også en svært omfattende søkeprosess for å få tillatelser til arbeidene, som vi også har tatt oss av, det samme gjelder de geotekniske vurderingene som er gjort. Vi er ansvarlig prosjekterende for alle fag, forteller byggeleder i prosjektet Steinar Nylænde ved WSP.