Kjetil Grønbakken, markeds- og bærekraftsdirektør hos Heidenreich.

Vil arbeide aktivt med ny lov om åpenhet

Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli i år. Den skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

0

Å bidra til å sikre anstendig arbeid og retten til et godt liv er kjernen i den nye Åpenhetsloven. Loven skal sikre at alle virksomheter ivaretar menneskerettigheter, og kravet om åpenhet skal sikre at dette faktisk gjøres.

Aktiv rolle

– Loven er iverksatt, og vi har valgt en aktiv rolle i forhold til den. Store deler av loven ble i praksis innført da vi starter vårt arbeid for å bli ledende innen bærekraft. Vi skal videre få på plass rutiner for rapportering og innsyn av relevante forhold senest neste sommer. Dette betyr at vi ønsker å sikre at vi overholder de forpliktelsene som loven krever, sier markeds- og bærekraftsdirektør Kjetil Grønbakken.

Som en del at arbeidet vil man se grundig på bl.a etiske vilkår i alle samarbeidsavtaler og ikke kun med vareleverandører, slik man har i dag. Man vil også gjennomføre en analyse for se hvor man skal jobbe videre med vurderinger av behovet for aktsomhet. Høsten 2022 skal Heidenreich gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse, og resultatene fra denne vil naturlig også inngå i denne prosessen.

Retningslinjer

Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

– Vi praktiserer i dag vurderinger med hensyn til valg av leverandører. Vi vurderer, så langt det er mulig, risikoen for at noen av våre leverandører bryter med menneskerettighetene, eller at vi velger løsninger og materialbruk som ikke er bærekraftige eller opptrer i strid med økonomisk lovgivning. Er dette tilfelle må vi gjøre endringer, presiserer Grønbakken.

Likestilling

Allerede har man fått på plass likestillings- og mangfoldsdokumentasjonen, som også inngår i kravene til års rapporteringen for 2021. Dette går bl.a på kravet om ARP, dvs aktivitets og redegjørelsesplikten i forhold til kjønnsbalansen, likestilling og lønnsbalansen. Det er gjennomført vesentlighetsanalyse, og man jobber utfra at likestilling er mer enn kjønn.

– Plikten til å gi informasjon innebærer at vi på forespørsel må oppgi bl.a. hva vi gjør for å trygge gode arbeidsforhold hos egne ansatte og leverandører, vårt arbeid med å legge til rette for rettferdig rekruttering og medarbeidere med spesielle behov, forteller Grønbakken

Mye på plass

Av forebyggende tiltak som er relevante ansetter Heidenreich uavhengig av kjønn, religion, etnisk bakgrunn og legning. Det er kvalifikasjoner og personlig egnethet som er avgjørende. Heidenreich har varslingsrutiner på plass, og etiske krav både mot samarbeidspartnere og internt i organisasjonen.

– Vi har klare retningslinjer for hvordan våre kolleger bør håndtere sin tilstedeværelse på SoMe i forhold til om de kan oppfattes som privatpersoner kontra representanter for Heidenreich. Vi har også konkrete tiltak innen etiske dilemmaer og hvordan en skal opptre i forhold til gaver fra eksterne etc, avslutter Ketil Grønbakken.

Hvem gjelder loven for?

Loven gjelder foreløpig for større virksomheter, så vel private som offentlige. Den omfatter aksjeselskap, børsnoterte selskaper og andre som oppfyller minst to av tre krav:

– Mer enn 50 årsverk (i gjennomsnitt) gjennom regnskapsåret
– Årlig salgsinntekt som overstiger kr 70 millioner
– Balanse som overstiger kr 35 millioner

Loven påvirker ikke direkte bedrifter som ikke oppfyller de nevnte kravene, men som leverandør til virksomhet som omfattes av loven, kan en få krav om å dokumentere arbeidsforhold i egen bedrift og hos underleverandører.