Gammelt renseanlegg i Køln. Foto: A.Savin - Wikimedia

Tyske renseanlegg får ikke nok kjemikalier

De tyske renseanleggene har store problemer med tilgjengeligheten av fellingskjemikalier til avløpsrensing. Renseanleggene risikerer å ikke klare å oppfylle utslippskravene for fosforreduksjon og ønsker nå å få lettelser i regelverket. Det tas til orde for økt anvendelse av Bio-P.

0

Tyske DWA, en søsterorganisasjon til Norsk Vann, melder at de tyske renseanleggene nå har kommet i klemme, side de har betydelige problemer med å få tak i nok fellingskjemikalier. DWA kan dokumentere at en fjerdedel av de tyske renseanleggene har lidd av forsyningsproblemer de siste månedene. I løpet av oktober forventer annenhver renseanleggsoperatør ingen leveranser. DWA krever nå støttetiltak for å sikre fosforrensingen.

– Forbundet, forbundsstatene og vannmyndighetene må mobilisere alle krefter for å forsyne avløpsrenseanleggene, men også slakterier og meierier, med nødvendige fellingskjemikalier. Høyeste prioritet er å få bukt med mangelen så raskt som mulig, for å sikre normal operativ fosforfjerning uten problemer, sier DWA-formann Uli Paetzel, i en pressemelding.

DWA varsler nå videre at renseanleggene ikke vil klare å oppfylle utslippskravene for fosforreduksjon og ønsker nå å få lettelser i regelverket. Slike lempelser i miljøkravene har allerede kommet i Schleswig-Holstein, Niedersachsen og Mecklenburg-Vorpommern.

DWA håper nå at andre regioner vil ta lignende avgjørelser.

Bransjeorganisasjonen DWA ser lempete miljøkrav i ordnede former som en måte å unngå ekstreme økninger i VA-takster, som drivere av renseanlegg ellers måtte måtte belaste abonnentene med, som følge av straffegebyrer. Det snakkes i bransjen om en «gebyrrakett» .

DWA ønsker i stedet å raskt få til diskusjoner og utvikling for å stimulere alle alternative måter å oppnå fosforreduksjon i størst mulig grad, ved renseanleggene. Det kan dreie seg om optimalisert kontroll som tillater redusert forbruk av nedbørskjemikalier, økt bruk av Bio-P og også støtte fra nærliggende renseanlegg gjennom overføring.

Det er fremfor alt jernsalter som mangler på det tyske markedet. Dette etter en radikalt redusert etterspørsel etter andre produkter fra kjemisk industri, hvor produksjonen av et kjemikalie ofte er avhengig av produksjon av andre kjemikalier, fordi de er biprodukter.

Hvilke produksjonskjeder innen kjemisk produksjon som er veksler til en viss grad mellom ulike lokale markeder. I Tyskland har produksjonen av jernklorid ifølge DWA blant annet vært avhengig av produksjon av titanoksid til maling og lakk, der etterspørselen har stupt de siste årene.

DWA oppfordrer regjeringen til å iverksette tiltak umiddelbart:

– Parallelt med denne innsatsen må den føderale regjeringen støtte produksjonen av saltsyre, for blant annet å kunn utvinne jern fra skrapjern. Den føderale regjeringen bør også oppmuntre til økt anskaffelse av alternative utfellingskjemikalier via verdensmarkedet, eller gi økonomisk støtte.

Les mer her