En sjekk på minirenseanlegg i Nordre Follo

I 49% av de prøvetatte minirenseanleggene var det driftsproblemer ved den biologiske eller den kjemiske prosessen. Totalt var 51 av de 135 minirenseanleggene utenfor god funksjon. 18 anlegg ble ikke prøvetatt på grunn av at anleggene var ute av drift.

0

Nordre Follo kommune gjennomfører tilsyn på alle typer avløpsanlegg. Under årets tilsyn av minirenseanlegg i Nordre Follo fant Driftsassistansen i Viken en god del avvik. I hovedsak skyldes problemene feil ved slamtømming, ved siden av mangel på service og oppfølging. 

– Det mest slående avviket skyldtes faktisk at slamtømmer hadde tømt reaktorkammeret i stedet for slamlager i flere anlegg, noe vi ble informert om av servicepersonellet. Det er klart at anleggene ikke fungerer når dette skjer. Ellers skyldes dårlig funksjon at ingen har fulgt opp driften skikkelig, forteller Monika Tauteryte ved Driftsassistansen i Viken.

Første gang

Tauteryte forteller at dette var første tilsyn etter at kommunene Follo og Ski ble slått sammen. Erfaringsmessig er det langt bedre tilstand når man har vært der en gang og kommer tilbake for ny sjekk. 

– Oppfølging er alfa og omega når det gjelder minirenseanlegg, det ser vi f.eks. i Våler kommune, der man har gått grundig til verks fra kommunens side for å skape god dialog mellom kommune, servicepersonell og slamtømmer. Her har resultatene etter hvert blitt tilfredsstillende, forklarer Monika Tauteryte.

ANTALL ANLEGG
1. Fysiske skader6
2. Lukt2
3. Flytslam/slamflukt30
4. Anlegg ute av drift18
5. Fremmedlegemer i anlegget0
6. Kjemikalier mangler7
Tabellen oppsummerer de observasjoner som ble gjort ved tilsynet i Nordre Follo. 


Det ble som tabellen viser funnet seks anlegg med fysiske skader der fire hadde ødelagte lokk. Ett anlegg hadde hull i tanken og ett styreskap hadde ødelagt dør.  Ved to av anleggene ble det observert lukt fra anlegget. 

Slam

Flytslam vil i mange tilfeller ikke nødvendigvis redusere anleggets renseeffekt med mindre suspendert stoff følger med i utløpsvannet. Det ble lagt vekt på å unngå denne feilkilden ved prøvetaking. I 30 anlegg ble det observert noe flytslam og/eller for mye slam i selve anlegget. Dette kan skyldes at slamfnokkene har dårlige sedimenteringsegenskaper, men det kan også skyldes at anlegget skulle vært tømt for slam. 

Ute av drift 

I alt 18 anlegg var ute av drift på grunn av ulike årsaker. Fire av disse stod uten strøm og 8 hadde høy vannstand (spesielt for en anleggstype), 7 anlegg stod uten tilstrekkelig kjemikalier, varsellampen lyste på 2 anlegg, og på 3 anlegg stod biorotoren stille. Enkelte anlegg hadde mer enn en feil. Det ble observert 6 anlegg med tom kjemikaliedunk og en av kjemikaliledunkene var feilmessig frakoblet. 

Bedt om gjennomgang

– Vi godt fornøyd med arbeidet Driftsassistansen har gjort, men er selvfølgelig ikke fornøyd med resultatet som tilsynet avdekket. Vi har bedt slamtømmefirmaet som vi benytter om å gjennomgå sine rutiner, og vi har nå fått en tilbakemelding at de har gjennomført en gjennomgang av tømmerutiner og opplæring av alle sine ansatte, forteller Helge Klevengen, overingeniør Klima og Miljø i Nordre Follo Kommune.

God dialog

Klevengen forteller at man forøvrig har en god dialog med minirenseanleggleverandørene. 

– Flere av leverandørene har allerede gjennomgått resultatene på sine anlegg og har utført nødvendige utbedringer. Det er forøvrig viktig at servicepersonell kontakter kommunen dersom man oppdager avvik med slamtømmingen. Det er vanlig at tømmefirmaer tømmer for flere kommuner. Dersom det tømmes feil i en kommune, er det en sjanse for at det tømmes feil også i andre kommuner, sier Klevengen.

Last ned rapporten