Prosessskjema for det nye renseanlegget

Nogersund bygges om med bioreaktorer

Nogersunds nye renseanlegg skal bygges bygget rundt det gamle og skal ved siden av det nyoppussede renseanlegget i Sölvesborg ta hånd om alt avløpsvannet i kommunen

0

Renseanlegget Nogersund ARV i Sølvesborg kommune skal bygges om til å rense avløpsvann fra samfunnshusene Djupekås, Mjallby og Hane. Renseanlegget skal også behandle avløpsvann fra nærliggende fiskeindustri, som forbehandles i et industrielt renseanlegg, på samme område som det kommunale renseanlegget. Renseanlegget skal også behandle slam fra fiskeindustrien.

Renseanlegget inkluderer følgende installasjonsdeler:

  • Mekanisk rensetrinn – rensesiler (2 linjer), innløpspumpestasjon, sandfang (2 linjer) og sandvask.
  • Biologisk behandlingstrinn – inkluderer biobasseng (2 linjer). Hvert biobasseng rr delt inn i seks delvolum hvorav tre delvolum er luftet (oks, nitrifikasjon, redoks) og de tre andre er uventilerte og utstyrt med agitatorer (pre-denitrifikasjon, deox, etter-denitrifikasjon).
  • Sedimentering med kjemisk behandling – inkluderer fellingsningsbasseng, flokkulasjonsbasseng (2 linjer) og sedimentasjonsbasseng (2 linjer).
  • Slambehandling – inkluderer lagring av råslam (2 volum), en avvanner, mellomslamlag (1 volum) og en avvanner.
  • Industrielt renseanlegg fra fiskeindustrien – Utjevningsbasseng (1 volum), et flotasjon, slamlager (1 volum).
  • Mottaksstasjon for næringsavfall – Gjenvinningsbasseng (1 volum).
  • Kjemikaliedosering – lagring og dosering av utfellingskjemikalier, karbonkilde og kaustisk soda.


Avløpsvannet fra fiskeindustrien gjennomgår først kjemisk felling og flotasjon og slammet herfra går til renseanleggets slamavvanning. Vannet fra renseanlegget til fiskeindustrien ledes deretter til det kommunale renseanlegget og blandes med kommunalt avløpsvann og sigevann fra mottaksstasjonen for næringsavfall.

I det kommunale renseanlegget går vannet først gjennom siler. Silgodset vaskes og presses.. Vannet fra silene pumpes til to parallellkoblede sandfang.

Etter sandfanget følger to parallelle biolinjer, hvis oppgave er å fjerne organisk materiale samtidig som mikroorganismer som vokser på biolegemer bearbeider nitrogen. Dette består av to soner, aerobe og en anaerob.

I de aerobe sonene (oks, nitrifikasjon, redox) beveges bærermaterialet av luften slik at det oppnås god kontakt mellom vannet og mikroorganismene. I de de oksygenfattige (anaerobene) sonene (pre-DN, deox, post-DN) røres også bærematerialet med en rører.

En del av vannet resirkuleres, ved å pumpe fra deox-sonene tilbake til den anaerobe sonen, for reduksjon av nitratnitrogen til nitrogengass. Hvis ytterligere reduksjon av nitrat er nødvendig for å oppfylle rensekravene, er det mulighet for å dosere eksternt kull i etter-DN sonene.

Det biobehandlede vannet ledes ved selvfall til to parallelle sedimentasjonsbassenger, for utfelling og flokkulering under dosering av fellingskjemikalier. Bio- og kjemisk slam separeres i sedimentasjonsbassengene og pumpes til råslamlagrene, mens det behandlede vannet ledes til utslipp via sulfaltmålere, strømningsmålere og prøvetakere. En delstrøm av utgående vann ledes til et spylevannsbasseng for bruk internt på renseanlegget.

Sedimentasjonsbassengene er utstyrt med automatiske flytende slamkum. Separert flyteslam ledes til to pumpegroper, en for hvert sedimentasjonsbasseng, hvorfra det pumpes til råslamlagrene. Utskilt slam fra sedimentasjonsbassengene blandes i to parallelle råslamlag. Fra begynnelsen pumpes halvparten av slammet via en foravvanner ettersom TS-innholdet økes ved tilsetning av polymer.

Resten av slamstrømmen pumpes direkte fra råslamlager og blandes med det fortykkede slammet i et mellomslamlager. Rejektvannet fra foravvanneren ledes til rejektpumpestasjonen, hvorfra det pumpes til renseanleggets innløpspumpestasjon for videre behandling sammen med annet avløpsvann. Til slutt avvannes slammet i to parallelle slamavvannere før det samles opp for borttransport. Slam fra det industrielle renseanlegget transporteres inn med slamsugerbil, men det er også mulighet for å pumpe den til en av de to slamavvannerne. Rejektvannet fra slamavvannerne ledes også til rejektpumpestasjonen og så videre til sandfanget.