Terje Røising gleder seg over at VA/VVP har klart å forene interessen for mer effektiv informasjonsflyt

Den store digitale dugnaden

Å gjøre all informasjon om produktene digitalt søkbar vil bety rasjonalisering gjennom hele verdikjeden. Å velge komponenter fra ulike leverandører etter f.eks. kvalitet, garanti eller miljøegenskaper vil kunne gjøres med et tastetrykk. Konstruksjon, bestilling, salg, transport, montasje vedlikehold og gjenvinning, vil skje innenfor en felles informasjonsflyt.

0

Norsk VA-bransje har innledet et framtidsrettet digitaliseringsprosjekt, som skal resultere i at all relevant produktinformasjon fra ulike leverandører vil foreligge på samme filformat. Dermed kan datamaskiner lese gjennom den informasjon som etterspørres på rekordtid, og konstruksjon, bestilling, kalkyle, levering vedlikehold og ettermontasje vil kunne skje ut fra en og samme produktinformasjon.

– Digitale modeller er allerede blitt en del av prosjekteringen, men det har hittil vært på separate systemer der produktinformasjonen har ligget på ulike formater. Å sammenligne produkter er tidkrevende. Det har gjort at man ikke har kunnet jobbe på tvers og finne de beste kombinasjonene, forteller sier assisterende daglig leder Terje Røising i VA og VVS Produsentene VVP – bransjeorganisasjonen for produsenter i VA- og VVS-sektoren.

Samlet bransje


Nylig samlet Røising og kollegere VA-bransjen for å ta en felles beslutning om at alle produktene i VA- og VVS-anlegg skal uniformeres digitalt og ligge på standard maskinlesbart språk i hele verdikjeden.

– Jeg er svært glad for den positive responsen fra bransjen. Med PDT(produkt data templat) kan alle systemer snakke samme språk, og informasjonen kan flyte fritt, forklarer Røising.

Formatet som ble valgt kalles GTIN, en global standard for produktinformasjon. Det blir langt enklere å sammenligne produkter med samme egenskaper i samme kategori på kortere tid, fra konstruksjon helt fram til FDV-håndbok. En vaktmester vil kunne finne alle alternativene som finnes når en reparasjon skal gjøres en gang i framtiden og det utskiftede produkt skal kildesorteres.

Det er organisasjonen PDT Norge, en forening på tvers av bransjer og ledd innen bygg, anlegg og eiendomsdrift i Norge som blir å sørge for digital informasjonsflyt gjennom verdikjeden. VVP – VA- og VVS-produsentene var en av initiativtakerne bak PDT-Norge, og VA og VVS Produsentene VVP vil fungere som et bindeledd i arbeidet som nå er igang.

Det digitale rom

I dag foregår det meste av prosjektering i bygg, anlegg og infrastruktur med digitale verktøy der bygg, veier, grøfter og rørføringer designes i digitale 3D-modeller. Alle produkter som benyttes til å bygge disse anleggene består av to deler: 

  • Fysisk produkt. Det vil si rør, rørdeler, pakninger og andre produkter anlegget bygges med. 
  • Digitalt produkt. Det vil si all digital informasjon og dokumentasjon om produktet i alle ledd, fra produksjon og prosjektering til kjøp, salg, lagerføring, montasje og senere drift og vedlikehold. 

Hvert eneste fysiske produkt har et «digitalt liv». Det finner vi dels som objekter i prosjektering, dels som informasjon i ulike systemer gjennom verdikjeden. På vei fra fabrikken til ferdig installert i bygget eller VA-grøfta skal produktet gjennom i flere ledd med konstruksjon, beskrivelser, kjøp, salg og lagerstyring. 

Fra produsent via grossist og konsulent til entreprenøren som monterer det, gjennom et variabelt antall ledd. Alt foregår i digitale systemer. Utfordringen er at disse systemene ikke snakker sammen, eller at de snakker dårlig sammen.

PDT – ett univers

At alle fagområder i næringen har nå blitt enige om å bruke internasjonale standarder for digitalisert maskinlesbart språk gjør at produktinformasjon kan gå inn i en effektiv dataflyt der informasjon leses automatisert og standardisert mellom systemer.  Digitalisering av informasjonsflyten vil ha store konsekvenser i alle ledd: 

  • Produsenter vil få en viktigere rolle i verdikjeden og komme tettere på de som bestiller. Kan bygge forretningsmodeller der pris ikke er eneste fokus. Kan også fokusere på kvalitet i informasjonen i stedet for spesialinnpakninger av informasjonsinnhold. 
  • Konsulenter vil få et nytt verktøy gjennom å beskrive funksjonskrav gjennom datamaler. Dette kan leverandører svare opp raskere og mer entydig. Gir mer maskinlesbare spesifikasjoner og mindre synsende prosa videre i kjeden. 
  • Grossister vil få enklere informasjonslogistikk med PDT i alle ledd og fagområder. Enklere og mer entydig handelsinformasjon (prislister, dokumentasjon osv.) Forenkler gode beskrivelser av produkter og ytelser i elektroniske handelssystemer (nettbutikk o.l). Totalt enklere samhandling med andre aktører i VA og VVS. 
  • Entreprenører / utførende vil kunne heldigitalisere prosjekter mer enn før, på tvers av fag, landegrenser og verdikjeder. Mer informasjonsdeling mellom utførende og resten av verdikjeden vil gi grunnlag for nye forretningsmodeller og mulighet for større gevinster. 

Få fart på

Det er produsentene som lanserer produktene, i både fysisk og digital versjon. Som representant for nettopp produsentene har derfor VVP naturlig tatt en lederrolle i digitaliseringsprosesser, og i arbeidet med digitalisering og standardisering av produktinformasjon som foregår nå.

VVP er i ferd med å sette ned ekspertgrupper som skal utarbeide PDT-er på alle produkter hos medlemsbedriftene. Dette utgjør en stor andel av de produktene som brukes i norske VA- og VVS-anlegg, og som omsettes daglig i VA- og VVS-bransjen. VVP er også i dialog med andre aktører for å koordinere arbeidet videre. Her har VVP fått i gang god dialog og et godt samarbeid med blant andre Norsk Vann, MEF, FON, RørNorge og rørgrossistforeningen Virke Teknisk Handel (VTH). 

– Hele bransjen venter nå spent på PDT og en bedre digital informasjonsflyt. Dette er viktig for hele verdikjeden. Vi ser at det er de som installerer som roper høyest på bedre digital informasjon i hele BAE-næringen. Den etterspørselen er viktig for god framdrift. Vi i VVP skal bruke lederrollen til å få fart på den digitale standardiseringen av produkter i VA og VVS, sier Terje Røising i VA og VVS Produsentene VVP.

Først GTIN

Full implementering av PDT som «språk» i datautveksling fra produsenter på globalt nivå til installasjoner i norske bygg og grøfter er et langt lerret å bleke. 

På kort sikt er aktørene i bransjen nå enige om å bruke GTIN som standard digital merking og identifisering av hvert enkelt produkt. GTIN er et globalt digitalt system allment kjent som strekkoder, og er i stor grad allerede brukt både i Norge og internasjonalt. GTIN er i ferd med å ta over for EAN Det er dermed enkelt å ta i bruk gjennom hele kjeden – som et første trinn. 

Slik vil den nye digitale verden bli:
Rådgiver funksjonsbeskriver det som skal bygges, og det rettes automatiserte forespørsler til produsenter av relevante produkter i anlegget. Produsenter svarer ut forespørslene like automatiser, og anlegget blir etterhvert satt opp med konkrete produkter.  Det maskinlesbare språket gjør aktuelle produkter hentes inn som objekter i prosjektert modell.  Den som gjør kalkyler på anlegget har tilgang til den samme informasjonen, og kan hente informasjon om produkter inn kalkylene. Dette tas med videre i planlegging av prosjektet hos f.eks. byggherre. På dette stadiet kommer kan hende grossisten inn i bildet. All informasjon er stadig tilgjengelig på det maskinlesbare språket, som gjør at logistikken og leveranseplanleggingen kan gjøres automatisert og maskinbasert i kjeden produsent-grossist-byggherre-entreprenør. Levert på anlegget (på riktig sted og til riktig tid) er all informasjon for installasjon tilgjengelig. Stadig på det samme maskinlesbare språket, sånn at det kan automatiseres i planlegging av driften på anlegget.  Når anlegget står ferdig har helheten i informasjonbildet blitt fylt ut as built gjennom prosjektet. Anlegget har sin «digitale tvilling», der all informasjon om produkter og systemer er maskinlesbart tilgjengelig for automatisert bruk. Dette vil feks gjelde all nødvendig informasjon for drift og vedlikehold. Her kan man fint tenke seg at anleggseier og/eller entreprenør med ansvar for drift og vedlikehold vil ha systemer for planlegging av dette som kan hente informasjonen ut. Stadig like automatisert og standardisert. I denne digitale informasjonslogistikken vil alle aktører og ledd kunne gjøre jobben sin mer rasjonelt og effektivt, med mer bruk av datasystemer og mindre bruk av mennesker. Heri ligger det gode muligheter til å spare penger og ressurser, og antakelig skape nye forretningsmodeller.