Ulefos legger fram klimaregnskap. Foto: Ulefos

Legger fram klimaregnskap og EPD for sine produkter

Stadig flere rådgivere og innkjøpere ønsker dokumentasjon på produktenes miljøegenskaper(EPD) når de skal sammenligne tilbud. Å få en klar oppfatning av hvor bærekraftige ulike varer og virksomheter innen samme kategori blir derfor enklere. Nylig la Ulefos fram sine tall for 2021.

0

Klimaregnskapet er en dokumentasjon på utslipp forbundet med de ulike innsatsfaktorene som ligger bak et produkt og samlet gir dette en redegjørelse for produktenes miljøegenskaper.

Hos Ulefos legger man fram årlige klimaregnskap som omfatter utslipp fra produksjonen av støpejern. Regnskapet viser hvordan mengden utslipp pr tonn ferdig seigjern framkommer i ulike poster. Regnskapet viser en nedgang i utslipp fra 2020 (0,115 kg CO2 pr. kg støpegods) til  2021 (0,099 kg CO2 pr. kg støpegods

– Klimaregnskapet føres hvert år og bli revidert av en ekstern rådgiver. Det er et nyttig verktøy på flere måter. Det forteller oss selv og andre også hvor effektive vi er i ressursbruken. Når vi er klima-effektive er vi også effektive i driften. Det er gledelig at vi har et lavere utslipp enn året før, men siden vi har enkelte faste utslipp vil CO2-utslippene gjenspeile produksjonsvolumet og da indirekte hvor mye vi leverer. Ved høyere etterspørsel vil utslippene pr kg støpejern gå noe ned. Omsetter vi dette til utslipp pr. produsert Ø650 lokk, viser regnskapet en nedgang på ca. 1 kg CO2-utslipp pr. Ø650 lokk produsert,  forteller Line Brekke-Rasmussen, produktsjef gategods i Ulefos.

I over 10 år har Ulefos ført klimaregnskap, og dette gjøres etter den internasjonalt godkjente standarden Greenhouse Gas Protocol. Klimaregnskapet kartlegger dermed miljøpåvirkning på støpejernsproduksjonen på Jernværket. Alle produkter produsert på Jernværket er også EPD-deklarert etter internasjonale ISO-standarder.

– Vi er heldig stilt ved at vi har egen kortreist produksjon av 100 % fornybar vannkraft, noe som er med på å holde utslippene lave. Generelt er et produkt av seigjern 100 % gjenvinnbart, og kan alltid smeltes om, så hovedpostene i regnskapet er utslipp fra smelteovnen, intern transport på området samt nødvendig innkjøp av bio-olje, propan og diesel til driften. Regnskapet viser dermed alle utslipp inkludert utslipp forbundet med innhenting av skrapjern, fram til varene går ut porten, forklarer Brekke-Rasmussen.

Ulefos EPD utarbeides hvert femte år, og handler om miljøprofilen til produktene produsert i seigjern på Jernværket. Den sier noe om hvilke materialer som er brukt, produksjonsprosessen, energiforbruket og transport fram til kunde. Den nyeste utgaven ble utarbeidet i 2021. Å regne seg fram til utslipp for det enkelte støpejernsprodukt vil derfor enkelt kunne gjøres ved å gå ut fra vekten av støpegods.

– Ulefos har lange tradisjoner for åpenhet, noe som henger sammen med ønske fra eierne om å ha et godt forhold til lokalmiljøet. For oss er klimaregnskap et spørsmål om ansvarlighet og troverdighet, ved siden av produktkvalitet, og vi håper naturligvis at de som kjøper støpejernsprodukter tar dette med når de skal sammenligne miljøegenskaper, understreker Line Brekke-Rasmussen, produktsjef gategods i Ulefos.

Ulefos Klimaregnskap