Kommunereformen tar etterhvert form

Regjeringens forslag om overføring av oppgaver til kommunene er et viktig skritt i retning av større og sterkere kommuner, mener NHO.

0

Regjeringen la i nylig frem stortingsmeldingen «Kommunereform – nye oppgaver til større kommuner«. Formålet er å bygge sterkere lokalsamfunn.
– Regjeringen har tatt et viktig skritt i retning av større og mer slagkraftige kommuner, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.
NHO standpunkt er at dagens kommunestruktur er utdatert. Dersom regjeringens forslag om oppgaveoverføring faktisk gjennomføres, vil behovet for større og sterkere kommuner bli enda mer påkrevet.

Ett byområde = én kommune

– På NHOs Årskonferanse i 2015 fremmet vi forslag om at bo- og arbeidsmarkedsregioner bør utgjøre et geografisk grunnprinsipp for ny kommunestruktur. Det gir om lag 100 kommuner. Videre at ett byområde bør være lik én kommune.
Regjeringen gir signaler som støtter opp under dette i meldingen, men NHO kunne ønsket enda tydeligere signaler her.

Videregående og kollektiv

Regjeringen tenker i stortingsmeldingen høyt om fremtidig oppgaveansvar når det gjelder fylkeskommunens store oppgaver: Videregående opplæring og kollektivtransport. Det signaliseres at de største kommunene kan få økt ansvar på dette området, men etter enkeltvise vurderinger gitt at noen forutsetninger er oppfylt:

  • For det første må disse kommunene være i stand til å løse oppgavene på en god måte, herunder inneha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og utgjøre geografisk funksjonelle områder.
  • For det andre må oppgaveløsningen i områdene utenfor disse kommunene også kunne håndteres på en god måte.

Regjeringen er mer eksplisitt på overføring av ansvar på flere mindre og mer avgrensende områder: Tannhelsetjeneste, rehabilitering, diverse tilskudd og forvaltningsoppgaver, mv.
– Vi ser positivt på at fylkeskommunen nå inkluderes i prosessen for å finne et mer egnet regionalt nivå. For øvrig vil vi se nærmere på detaljene i meldingen før vi kommenterer videre.
Fylkesgrenene vil kunne vurderes av Stortinget sammen med kommunegrensene våren 2017, da nasjonale vedtak om ny kommunestruktur skal være fattet, ifølge regjeringen.   Kilde: NHO