Varsler offensiv: - 
Minirenseanlegg har stor bærekraft, men de er avhengig av fast ettersyn og oppfølging, sier Jan Einar Ruud i Avløp Norge, som er felles bransjeforening for leverandører av godkjente minirenseanlegg i Norge.

Mer bærekraft å hente ut av minirenseanlegg

Bransjeforeningen Avløp Norge vil høyne kvaliteten på renseeffeekten fra minirenseanlegg. De vil dessuten heve nivået på ettersynet ved å etablere kurs for servicefolk, formidle informasjon og kunnskap til eiere av renseanlegg.

0

Med mye urørt natur og sårbare vassdrag er minirenseanlegg ute i landskapet kanskje de viktigste prosessanleggene her i landet. Mindre renseanlegg som fungerer bra er ofte mer bærekraftige enn lange rørstrekk i et land med store avstander til felles anlegg. Flere eksempler viser at minirenseanlegg ofte kommer rimeligere ut enn sentrale anlegg.

Tidligere har det vært uklare ansvarsforhold rundt hvordan man skal få disse anleggene til å yte maksimalt og oppfylle myndighetenes krav til utslipp i spredt bebyggelse. Nå er det ønske om å endre på dette.
– 
Minirenseanlegg har stor bærekraft, men de er avhengig av fast ettersyn og oppfølging, sier Jan Einar Ruud i Avløp Norge, som er felles bransjeforening for leverandører av godkjente minirenseanlegg i Norge.

Bevisst 
 Huseiere bør også bevisstgjøres på sitt ansvar med ha et slikt anlegg. Det stilles litt andre krav enn å være koblet til offentlig avløp.
– Ved påslipp til offentlig ledning blir man ofte «tilgitt» utslipp av ting som ikke hører hjemme i avløpet ved at ting der blir fortynnet i store vannmengder. I eget anlegg blir prosesser lett forstyrret av uønskede væsker og lignende. 
Dette ønsker vi å gjøre noe med. Her må både eiere, leverandører og kommune ta en del av skylden for at det ikke har fungert bra alle steder. Minirenseanlegg har etter min mening et stort potensiale, og vi skal i årene som kommer gjøre den nødvendige for at dette potensialet skal hentes ut, sier Jan Einar Ruud i Avløp Norge, som er felles bransjeforening for leverandører av godkjente minirenseanlegg i Norge.

Utvikler kurs
Avløp Norge har besluttet å utvikle et «Servicekurs for driftsoperatører» lik det man har i mange andre land, hvor det ofte er krav til sertifisering av driftsoperatører. Dette har ikke vært praksis her hjemme. Til nå har hver enkelt leverandør sørget for opplæring av sine egne folk. Ved å lage et felles opplegg vil man kunne dele erfaringer og kunnskap i bransjen.
– Sertifiseringen er i første omgang tiltenkt medlemmer i Avløp Norge og deres eksterne samarbeidspartnere, men kan på sikt bli et tilbud for andre aktører som ønsker å spesialisere seg på service eller tilsyn med minirenseanlegg, sier Ruud.

Felles erfaring
Ruud har gjennom kontakt med myndigheter og bransjefolk blitt fortalt om de samme erfaringene som leverandørene sitter med.
– Et minirenseanlegg er resultat av et pålegg. Det er noe de fleste ikke ønsker å bruke tid eller midler på. Det er fullt mulig å ta for lett på ansvaret det medfører å eie et minirenseanlegg.  Særlig hvis man ikke aner noe om hvordan det fungerer og myndighetene ikke følger opp, eller at man vil spare noen kroner, sier Ruud.

En viktig oppgave er derfor å sørge for at eierne får god informasjon om hvordan anlegget fungerer. 

- Et minirenseanlegg er en blanding av en oljefyr og en kompost binge, og har mye til felles med bilhold. Med god service og oppfølging kan det bli noe man bør kunne være stolt av, sier Ruud.

Gode rutiner
Å ikke belaste anlegget med fett, oljeholdige rester eller andre «tungt» nedbrytbare saker er en viktig faktor for god drift.
Her bør leverandørene også mer på banen og bruke moderne hjelpemidler til å formidle kunnskap. Jeg velger å tro at miljøbevisst adferd kommer fra informasjon, og at folk forstår at god drift reduserer utslipp til naturen, sier Ruud.
I praksis har det vist seg at den kommunale oppfølgingen og kvaliteten på service har variert en del.

– Vi skal knyte kunnskapen sammen i et kursopplegg, som vil heve kvaliteten på anleggene. Det er mye som skjer rundt minirenseanlegg om dagen. Vi i Avløp Norge er deltaker og bidragsyter på flere arenaer. Vi samarbeider med Norsk Vann om å utarbeide veiledningsmateriell for minirenseanlegg og avløpsrenseanlegg i spredt bebyggelse. Fremover ønsker vi å sitte i førersetet på de ulike aktivitetene innen informasjon og service på minirenseanlegg , sier Ruud.