Trøgstad bygger pilotnett med trykkavløp

Trøgstad kommune vil samle avløp fra spredt bebyggelse og har derfor planer om å utvide sitt nett med trykkavløp fra ca 500 abonnenter. I første runde vil man etablere et pilotområde som omfatter 86 abonnenter.

0

Trøgstad kommune skal bygge ut trykkavløp i kommunens spredte bebyggelse. Målet er å få ca. fem hundre nye husstander på nett. Pr i dag er det varierende kvalitet på løsningene i området. I mange tilfeller det kun slamavskillere det dreier seg om.

– Det vil bli en frivillig ordning å knytte seg til, men de som har egne løsninger må naturligvis kunne vise til at løsningen man besitter holder mål, sier prosjektleder for storsatsingen, Monica Lund til VANytt.

Selger vann kjøper kloakk
Trøgstad er en stor leverandør av drikkevann til sin nabokommune Eidsberg, med utgangspunkt i et nylig utvidet vannverk, som bl.a. leverer til Nortura u Hærland. Vannverket er i dag basert på naturlig infiltrasjon og ligger på Sandstangen syd for Øyeren.
Man har også samarbeid med Eidsberg kommune om å levere avløpsvannet til renseanlegget på Mysen.
– Dette er et godt samarbeide, og alt ligger til rette for at vi kan levere det nye avløpsvannet til vår gode nabo i syd, sier Lund.


Eksenterskruepumpe Flygt 3068 -175 skal benyttes

Sikrer vannressurser
Ved siden av at opprettelse av nett vil gi lokale miljøgevinster ser man på tiltaket som en del av langsiktig sikring av drikkevannet.
– Flere bekker ender opp i Øyerens nedslagfelt. Selv om vi har god kvalitetskontroll på vannet som produseres, er det en ekstra sikkerhet å ikke ha utslipp i nærheten. Vi ser på opprettelsen av det nye nettet som å sikre god tilstand i både overflatevann og grunnvann innen 2021, sier Lund.
Bakgrunnen er et vedtak i kommunestyret i mars 2015, om at det skal gjennomføres et pilotprosjekt med trykkavløp. I desember 2016 ble det utført sjakting med gravemaskin for å kartlegge kulturminner. Det ble ikke gjort funn som krever endringer i planene.

Pilotprosjekt
I første omgang skal kommunen bygge ut området mellom Sandstangen og Skjønhaug, som omfatter 86 abonnenter. Man skal også starte å planlegge byggingen av en ny overføringsledning for spillvann på 14 kilometer.
Kommunen blir eier av pumpestasjonene, og man har valgt eksenterskruepumper type Flygt til prosjektet. Xylem skal dessuten levere komplette pumpekummer samt detaljprosjektere dimensjoner på ledningsnettet.
Planen er å få ferdig pilotprosjektet i første halvdel av 2017.
– Vi jobber hardt for å holde fremdriften, men det ser ut til å bli noen forsinkelser, vi regner med å høste nyttig erfaring fra pilotprosjektet, sier Lund.


Compit 900 pumpestasjon inngår i løsningen for hver abonnent

Økonomi
For deltakere i pilotprosjektet Sandstangen – Sørby gjelder følgende kostnader:
– Abonnenten betaler anleggsbidrag kr 100.000,- som er fritatt for mva, samt gebyr for tilknytning til kommunalt avløpsnett, kr 13.145,- inklusive mva.
– Elektrikerarbeid for egen kurs og stikk lagt ut til pumpestasjonen.
– Abonnement og forbruk avløp belastes etter vannmåler og strømforbruk belastes eier men vil bli en minimal kostnad.
– Frivillig fiberkabel med egendandelen for dette er kr 10.000,- inklusive mva.

Om trykkavløp: Trykkavløp består av et trykksatt ledningsnett som starter med en villapumpestasjon ved hver boenheter. Pumpestasjonen består av en tank, pumpe, nivåstyring og automatikk. Tanken tar imot spillvannet fra boligen via ordinær selvfallsledning. Nivåstyringen kobler inn pumpen ved behov, som kverner og pumper avløpet inn på trykkavløpsnettet. Pumpestasjon og ledningsnett er forsynt med tilbakeslagsventil for å hindre at avløp går feil vei dersom det blir stans i anlegget. Pumpene er også utstyrt med varsling dersom feil eller strømbrudd oppstår.