Infrastruktur

Infrastruktur

Har sett på årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt

Norconsult har på vegne av NHO utarbeidet en rapport om årsaken til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt. Det har i flere år vært en kraftig økning i investeringene i samferdselsinfrastruktur i Norge, både på veg og bane.

Undervannsboring skapte nye løsninger

Da Rambøll fikk i oppdrag å lage sjøvannsinntak til det nye Nasjonalmuseet skapte det både utfordringer og nye løsninger. Nylig ble de siste rørene til sjøvannsanlegget lagt. I tillegg skal to overvannsledninger slippe ut regnvannet som havner på taket og tomten til museet.

Ett skritt videre i den digitale standardiseringen

Forsvarsbygg er nå klar til å ta imot informasjon om infrastruktur i bakken på åpen digital standard.I byggebransjen har informasjon om rør, kabler, kummer og annet i bakken hittil blitt utvekslet mellom byggherre, entreprenør, oppmålingsfirma og kartverk på ymse vis.

Den første entreprisen ved Nasjonalmuseet fullføres nå

I disse dager fullføres omleggingen av teknisk infrastruktur på vestbanetomten i Oslo, hvor nye Nasjonalmuseet kommer. Det betyr at den første entreprisen K201 nå er i havn.

Viktig å koble infrastruktur med arealutnyttelse

I møte med statssekretær Georg Dale i Samferdselsdepartementet og Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet påpekte BNL viktigheten av å koble infrastruktur med arealutnyttelse.

Norconsult vant kontrakt for Bymiljøetaten

Kontrakten omfatter prosjekteringsbistand i alle faser i Ensjøprosjektet som er en løpende transformasjonsprosess. I tillegg omfatter prosjekteringsoppdraget opsjoner på prosjekteringsarbeider for andre nye byutviklingsområder.

E 18 Gulli – Langåker åpnet før planlagt

Prosjektet E 18 Gulli – Langåker er åpnet tre måneder tidligere enn planlagt. Multiconsult er hovedkonsulent for strekningen, der god planlegging og tett samarbeid har vært nøkkelen til suksess.

På trygg grunn med ny standard

Norske bygg og anlegg står på variert byggegrunn. I Bjørvika har den mye omtalte leirgrunnen sunket, og målinger NGI har gjort viser store horisontale forskyvninger. Også andre byer som Drammen, Tønsberg og Fredrikstad ligger i følge NGI på bløt leire.

NKF infrastruktur opprettes

Norsk Kommunalteknisk forening har besluttet å opprette NKF infrastruktur. Opprettelsen av nye forumet ble besluttet under årsmøtet rett før ferien, og får ansvaret for å ivareta de tverrfaglige behovene innen plan, byggesak, vann og avløp, veg og uteområder.

Vegtilsynet med klimaanbefalinger til Vegvesenet

Vegene våre har en levetid på minst 20 år. - Med klimaendringer som bakteppe er det viktig at Statens vegvesen er føre var, og planlegger med tanke på risiko for flom, ras og andre værrelaterte hendelser, skriver Vegtilsynet i en pressemelding.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com