Vannkvaliteten i Vansjø er betraktelig bedret etter tiltak: foto – Unum media

Erfaringer med gode tiltak i et viktig vassdrag

Da Vansjø svaiet på en økologisk knivsegg gikk kommunene sammen om en storstilt dugnad for å berge både en viktig drikkevannskilde og en rekreasjonsperle av de sjeldne. I bakspeilet ser man at det har vært mulig å snu utviklingen. Nå skal en konferanse oppsummere erfaringene.

0

Vannområde Morsa ble opprettet i 1999, den gang med navnet Morsa-prosjektet. Bakgrunnen for at Morsa ble opprettet, var at det i flere tiår hadde vært store utfordringer med vannkvaliteten i Vansjø. Ikke minst dreide det seg om å berge en viktig drikkevannskilde, et unikt naturområde og et vakkert rekreasjonsområde for framtiden.

Tidlig så man at det var behov for et samarbeid med hele nedbørsfeltet og på tvers av sektorer for å få til en bedring i vannkvaliteten. I norsk målestokk har mange av tiltakene vært å regne som pionerarbeid. Siden starten har vannområdet blitt utvidet to ganger, og omfatter i dag Vansjø-Hobølvassdraget, bekker og elver med avrenning til Oslofjorden fra Drøbak i nord til Saltnes i sør, samt deler av Oslofjorden. 

Leder for Vannområde Morsa, Carina Rossebø Isdahl.

– Det er lagt ned betydelig arbeid siden oppstart av prosjektet, og vi inviterer nå inn til en erfaringskonferanse. Her vil vi blant annet presentere erfaringer fra oppstart til i dag, hvordan vi jobber med tiltak, utviklingen i vannkvaliteten, status og tiltak for Oslofjorden og presentasjon av utvalgte aktuelle prosjekter. Konferansen kan også følges digitalt, forteller leder for Vannområde Morsa, Carina Rossebø Isdahl.

Det var særlig oppblomstringer av giftige alger (cyanobakterier) som fikk lampene til å lyse blodrødt. Vansjø var i ferd med å gå over til å bli en gedigen algesuppe.

– Det har vært gjort masse flott arbeid og gode tiltak. Det har også vært et godt eksempel på storstilt dugnad over kommunegrenser. Det har vært gjennomført utfisking av karpefisk, en rekke tiltak som går på å hindre avrenning fra landbruk, høyere krav til rensing av avløpsvann fra private kilder, restrukturering av avløpsrensingen og stram oppfølging av rensing av utslipp. Nå drives det blant annet utplanting av vegetasjon i kantsonenene for å hindre erosjon, dempe flomskader og redusere avrenning fra det som forøvrig representerer et av landets beste landbruksarealer, forteller Isdahl.

En kunnskapsbasert forvaltning er viktig, derfor har man gjennomført grundig overvåking av miljødata fra vannmassene samt bekker og elver med tilførsel til  Vansjø.

– Vi ser en nedgang i næringsstoffer i vannmiljøet, noe som viser at tiltakene har hatt god effekt, på tross av økt avrenning med årsak i klimaendringer. Vansjø ligger i et område som i utgangspunktet har næringsrikt jordsmonn, ved siden av å være et viktig landbruksområde, under konferansen er målet å få fram alle erfaringene så langt, ved siden av å belyse de ulike sidene ved de ulike tiltakene. Viktig forskning er også med på å støtte tiltakene med ny innsikt om mekanismene i et sammensatt fagfelt, sier Isdahl.

Det er fortsatt mulighet for digital deltagelse på konferansen. Last ned programmet.
Du kan melde deg på ved å registrere deg her.