Fra bygging av felles vannledning mellom Askim og Spydeberg, denne ble lagt under Glomma via styrt boring. Et spektakulært prosjekt og et eksempel på godt samarbeid mellom nabokommune.

Flere gevinster å hente ved sammenslåing av kommuner

Når fem kommuner smeltes sammen til en kan man ta større grep innen vann og avløp. I Indre Østfold har man jobbet på spreng i forkant, nettopp for ha en ny organisering og en god plan klar fra dag en. Alt tyder på at man har funnet en god formel for framtidens VA-tjenester.

0

De fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad vil fra 01.01.2020 gå over i historien og en ny storkommune – Indre Østfold – vil stå klar til dyst. Sammenslåingen har hatt en bred oppslutning på alle nivåer, og i lang tid har man begynt å forme en slagkraftig og offensiv storkommune som skal se framover. Framover har også VA-folkene i de ulike kommunene tenkt. Tidlig gikk man i gang med å se etter muligheter i en større kommune og forsøke å tenke nytt.

Spydeberg kommune har investert store midler i sanering av sjøen Lyseren med delvis neddykket anlegg for trykkavløp. Her fra bygging av et landfall.

Helhetlig

Et samarbeid mellom kommunene har imidlertid eksistert en stund. Eidsberg og Trøgstad kommuner har felles avløpsrenseanlegg. Askim, Hobøl og Spydeberg har interkommunalt samarbeid om avløpsrensing.

På drikkevannssiden har Askim, Spydeberg og Trøgstad egne anlegg, Eidsberg kjøper i dag drikkevann fra Trøgstad, mens Hobøl i hovedsak forsynes fra eget vannverk, ved siden av å kjøpe en skvett fra Spydeberg kommune.

Tidligere har samarbeidet vært konstruktivt, men kun etter behov og mer sporadisk. Nå får vi naturligvis et annet utgangspunkt ved å kunne se alt som en enhet. Vi kan prioritere investeringene med utgangspunkt i planer og behov i den nye kommunen og ikke behovet til den enkelte kommune. Dette gjelder også innenfor drift og forvaltning, her får vi f.eks. alle mindre avløpsrenseanlegg på en hånd, forteller Hans Petter Vammeli, som skal lede seksjon kommunalteknikk hvor enhet VA inngår, og som rent formelt vil overta ansvaret primo januar i neste år.

Fra Askim sentrum og en ny vannforbindelse som krysser kommunen.

Forvaltning

Den trolig største endringen er at man oppretter en avdeling for forvaltning. Denne skal samspille og støtte driftsavdelingene og bidra til å styrke kvaliteten og effektiviteten på tjenester som skal leveres.

Typiske områder for forvaltningen vil være saksbehandling/tilsyn, hovedplan VA, kartverk, vedlikeholdsplaner, kontakt mot myndigheter (MATS og FM) og miljøspørsmål knyttet til området som f.eks. oljetanker/fettutskillere, spredt avløp/minirenseanlegg, forurensing, oppfølging /utvikling av bekker/vassdrag.

– Vi har stor tro på at  å styrke og rendyrke forvaltningen er et riktig grep. I dag flyter mange oppgaver innen drift og forvaltning sammen, med litt uklare ansvarsområder innenfor flere områder er det behov for mer fokus på forvaltning, forteller Vammeli, som trekker fram en eksisterende vilje til å satse på miljø i alle kommuner. 

– Vi sitter i dag med flere mil med nytt ledningsanlegg, både vann og avløp, og flere hundre pumpestasjoner tilknyttet trykkavløp, dette skal vi forvalte for framtiden, forteller Vammeli.

Askim kommune har renovert sitt vannverk og er klare til år levere mye vann til storkommunen.

Sikkerhet

Sikkerhet og beredskap innen drikkevannsforsyning har hatt stort fokus de siste årene, og dette har man tatt på alvor. Her har kommunene allerede samarbeidet over lengre tid. I tillegg har særlig Mattilsynet her vært en katalyserende faktor i framdriften.
– Vi har i løpet av de seneste 2-3 årene gjennomført store investeringer i reserve vann .
Blant annet en reserve vannledning mellom Askim, Eidsberg og Trøgstad. Den siste store investeringer var en solid ledning for reserve vann mellom Askim og Spydeberg, denne ble lagt under Glomma via styrt boring. Dette var et spektakulært prosjekt og et eksempel på godt samarbeid mellom nabokommune.

På en ny forsyningsledning mellom Spydeberg og Hobøl vannverk gjenstår det noen mindre arbeider, og når denne er gjennomført kan man forsyne abonnentene i den nye kommunen via disse løsningene for reserve vann.

Fra bygging av trykkavløp i spredt bebyggelse, noe som har foregått i flere kommuner i de senere år.

Tekniske tjenester

Askim og Hobøl kommuner inngikk allerede for to år siden et samarbeid om tekniske tjenester, slik at ansatte og utstyr fra Hobøl har vært samlokalisert i Askim. Hos de andre kommunene har vann- / og avløpsavdelingene vært lokalisert i hver enkelt kommune. Det nye blir at vann og avløp skal ledes som en enhet, med vann og avløp i hver sin avdeling. En avdeling for vannrenseanlegg, ledningsnett, høydebasseng og trykkøkningsstasjoner, og en for avløpsrenseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner.

– Når vi blir en organisasjon blir det naturlig med færre lokasjoner, men med områdets utstrekning har vi valgt å dele lokaliseringen på 2 steder, både for vann og avløp, men hver for seg. Dette er vurdert utfra hvilke lokasjoner som egner seg best, nedslagsfelt til hvor hovedaktivitetene vil foregå og for å kunne tilby effektive tjenester, forteller Vammeli.

Totalt dreier det seg om 31 personer, fordelt på 6 på forvaltning, 9 i vann og 12 i avløp. Oppgaver knyttet til komtek og selvkostområdene er organisert i en stabsfunksjon på 4 personer som ligger organisert under seksjonsleder.

Trykkøkningsstasjon med vannmåler i forbindelse med forsyning av drikkevann fra Askim til nabokommunene Eidsberg og Trøgstad.

Mer kompetanse

Hver av dagens kommuner har allerede områder dere man historisk utfra egne prioriteringer har utviklet gode egne løsninger og innehar spisskompetanse.
– Når vi nå samles i en felles organisasjon vil vi kunne trekke det beste fra hver kommune inn i ny organisasjon og dermed få en styrket organisasjon, det vil gjelde innen alle fagområdene.
Et eksempel på dette er f.eks. detektering av vannlekkasjer, hvor man har utstyr / kompetanse og satt fokus på dette i kommunen og oppnådd en betydelig redusering i vannlekkasjer.

Et annet eksempel er samarbeid med andre fagmiljøer på små / mindre prosjekter. 

– Med et felles samarbeid mot avdeling vei, som stiller med maskiner og kompetanse, oppnår vi å utføre denne type oppgaver selv. Dette er både kostnadseffektivt, motiverende for operatørene og noe vi kommer til å utvikle videre i ny kommune.


Mer attraktiv

Totalt sett vil man gjennom sum av kompetanse utvilsomt skape et et større fagmiljø.
– Vi har derfor mulighet for å spille hverandre bedre, et større fagmiljø i en større kommune vil også gjøre det mer attraktivt å jobbe hos oss og vi tror at det vil gjøre det lettere å rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse.

Rekruttering vil være viktig for storkommunen, et større fagmiljø gir mulighet til å kunne tiltrekke lærlinger og dette er noe man vil se mulighetene for allerede i 2020.

– Vi vil også få et helhetlig bilde over de behov det er for en bærekraftig fornyelse av vårt VA nett, det har til dels vært politisk vilje til dette arbeidet i de «gamle» kommunene og jeg forventer at dette også gjenspeiles i det nye kommunestyret. Uansett får vi kun et kommunesstyre å forholde oss til på det politiske plan.

Gebyrer

Mange spørsmål har vært stilt om hvordan gebyrene skal beregnes, siden det er ulikt hvordan gebyr regulativet er oppbygd og det har også vært betydelige forskjeller på gebyrenes størrelse.
– Vi satte ned en arbeidsgruppe tidlig i prosessen for å jobbe med dette og gruppens klare anbefaling var en samkjøring av gebyrene fra 01.01.2020. Alternativet var å dele opp den nye kommunen i gebyrsoner, men vi anså det som lite hensiktsmessig. Det ville blant annet medføre mer byråkrati for å sikre at kostnader ble korrekt ført på riktig gebyrsone. Anbefalingen om å harmonisere gebyrene fra første dag har vært til politisk behandling med et enstemmig vedtak.
– Kommunene har også forskjeller i størrelsen på sine selvkostfond, ved en justering av gebyrene i 2019 forsøker hver kommune nå å tilnærme seg et nullnivå.

Budsjettet klart

Man er nå i sluttfasen mht. budsjettet for 2020, noe som har vært en krevende og spennende øvelse, men Vammeli synes man har laget et budsjett tilpasset det aktivitetsnivå man ser for seg i 2020. Fremover er det mange oppgaver som må løses:
Det er 5 virksomhets kulturer som samles i en ny større organisasjon, noen får nye arbeidsoppgaver, noen får ny leder og noen får nytt arbeidssted, i tillegg skal det utarbeide en ny beredskapsvaktordning.
– Vi opplever kulturene som smeltbarte og ikke så ulike. En samordning av dette er et viktig og prioritert arbeide slik at vi får en så god start som mulig i den nye kommunen. Vi kommer også til å arbeide med et overordnet beredskapsplanverk med tilhørende ROS analyser, ny hovedplan VA og en utredning av avløpsrensesituasjonen i kommunen. Alle disse oppgave er krevende og viktige å ha på plass for den nye kommunen. I tillegg kommer det selvfølgelig mange andre oppgaver som må løses fortløpende, sier seksjonsleder Hans Petter Vammeli.