foto wikipedia

Kostnader til overvann og brannslokking kan belastes abonnentene

Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet. Dette sier Miljødirektoratet.

0

Vann- og avløpsgebyret er i utgangspunktet etablert for å dekke kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, men det har vært stilt spørsmål om kostnader til brannslokking og overvann skal belastes abonnentene.

Miljødirektoratet har nylig i en uttalelse til Norsk kommunerevisor forbund uttalt at kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet. Kostnader som ikke er utløst av behov for tiltak på ledningsnettet anses ikke som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren og kan ikke gebyrfinansieres.

Overvann

Direktoratet uttaler at gebyrene kan finansiere tiltak for å avlaste ledningsnettet eller renseanleggene, f.eks. separering av rør slik at overvann skilles fra sanitært avløpsvann. Dersom det mest hensiktsmessige tiltaket i forbindelse med separering av rør f.eks. er å infiltrere overvannet i grunnen eller lede det til et vassdrag, kan utgifter knyttet til dette også dekkes. Det er imidlertid en forutsetning at tiltaket er «nødvendig» for at kommunen skal kunne drifte sine avløpsanlegg på en god måte. Dagens gebyr kan ikke brukes på overvannstiltak som ikke utløses av behovet for tiltak på avløpsnettet som følge av sprengt kapasitet e.l. Lokale tiltak for å håndtere overvann som renner av fra overflaten som følge av nedbør og smeltevann kan ikke gebyrfinansieres. Dette gjelder for eksempel etablering av infiltrasjonssoner (f.eks. grøntområder), fordrøyningsbasseng, regnbed og grønne tak med mer. Dagens gebyr kan altså kun brukes til å finansiere kommunens ledningsrelaterte overvannstiltak, øvrige overvannstiltak må finansieres på andre måter.

Vann til brannslokking

Kommunen har plikt til å levere drikkevann og slokkevann. Den kommunale vannforsyningen skal fram til tomtegrenser i tettbygde strøk være tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. Miljødirektoratet mener at kommunen har hjemmel til å dekke inn kostnader med slokkevann gjennom årsgebyret for vann- og avløp, så fremt kostnadene er utløst av behovet for tiltak på ledningsnettet og anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren. Der slokkevann besørges ved at brannvesenet i stedet disponerer tankbil, kan dette ikke finansieres gjennom gebyret.

Relaterte dokumenter: