Bjarne Haugland ved VVP

Importører av VA-produkter i vanskeligheter

Valutasituasjonen er er blitt krise på krise for en rekke VA-leverandører. En undersøkelse blant medlemmene VA og VVS produsentene VVP tatt opp i uke 13 viser at valutasituasjonen påvirker hele bransjen, og at mer enn 80 % vurderer permitteringer.

0

Medlemmene av VVP har gjennomgående solgt varer uten mulighet til å justere prisen etter det dramatisk fallet i kronekursen parallelt med at andre aktuelle valutaer har styrket seg. I sum betyr det at svært mange nå tvinges til å selge varene med tap grunnet manglende forståelse og henvisning til avtaler som urimelig begrenser muligheten til å øke prisene.

– Vi er svært urolige for hva valutasituasjonen betyr for hele bygg- og anleggsbransjen, og for våre medlemmer spesielt. Det er klart at når kronen over natten mister mye av sin verdi, blir konsekvensene dramatiske for de som importerer, sier Bjarne Haugland.

For å kartlegge hva den økonomiske krisen i kjølvannet av COVID-19 betyr for VA og VVS-produsentene har VVP fått Zynk AS til å gjennomføre medlemsundersøkelser både i uke 12 og 13. Tallens tale er tydelig:

  • Over halvparten av VA og VVS-produsentene merker lavere ordreinngang og redusert aktivitet
  • Flertallet preges av å ha syke ansatte eller ansatte i karantene
  • Nesten alle merker valutasjokket kraftig
  • Bare et mindretall har allerede gjennomført permitteringer, men 80 % vurderer å permittere i framtiden dersom utviklingen fortsetter.    

Svingningene i kroneverdien som omfatter de fleste inngåtte avtaler rammer alle svært hardt og på en måte som ingen kunne forutse.

– Valutasitusjonen er nå kritisk, og VA og VVS-produsentene er havnet i en umulig situasjon, sier Haugland, som kan fortelle at svært mange nå tvinges til å selge med tap.

Krisen forsterkes når kunder hamstrer varer i frykt for prisstigning og at prosjekter skal stoppe opp på grunn av varemangel. Samtidig opplever man at ordremengden viser klare tegn til å gå ned når fremdriften på prosjektene går ned og planlagte prosjekter utsettes.

– Dersom det ikke blir gjort justeringer i avtaler, så vil importørene / leverandørene bli stående med hele regningen for valutasvingningene som har inntruffet, og uten mulighet til å få disse dekket. Resultatet blir med stor sannsynlighet at mange ender med konkurs, sier Haugland.

I en pressemelding viser VVP til at importører/leverandører bør kunne forvente at kostnadene for den svekkede kronekursen må bæres av samfunnet i fellesskap og viser til at Norsk avtalerett har unntaksbestemmelser for å fange opp situasjoner ingen kunne eller burde forutse, samt situasjoner som gir urimelige utslag. Det siktes her til blant annet Avtalelovens § 36 «En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretnings-skikk å gjøre den gjeldende. Det somme gjelder ensidige bindende disposisjoner.»

– Forutsetningene og balansen i avtalene er vesentlig forrykket, og det har oppstått en så stor skjevhet at den må rettes opp. Importører / leverandører forventer derfor at grossister, kjeder, entreprenører og andre handlende så vel som byggherrer og vi forbrukere umiddelbart åpner opp for prisjusteringer som kompenserer for skjevheten som har oppstått, sier Haugland.