VA-sjef Norge, Morten Lerengen (t.v.) og Erik Stensrud, salgsleder VA sentrale øst har opplever god respons i VA-markedet.

Bygging av VA-kompetanse topper positiv trend

Det siste året har man økt bemanningen betydelig innen VA-segmentet. Samtidig legges det store ressurser inn i bygging av kompetanse. Nå ser man fruktene av den målbevisste satsingen. At man nylig valgte å holde prisene fast ble også meget positivt mottatt.

0

Gjennom de siste fem år har Heidenreich hatt en klar ambisjon om å styrke seg i VA-markedet. Allerede i 2017 kunne man melde om god vekst innen dette segmentet, og fjoråret var også et meget godt år. 

I år ser man en ytterligere topping av resultatene. En viktig driver i veksten har vært kompetansebygging, samt gradvis utbygging av staben innen VA. Det siste året har antall medarbeidere her økt med 11 personer og man rekrutterer for tiden folk til ytterligere 3 stillinger. Det planlegges dessuten for en ytterligere oppbemanning med 5 nye medarbeidere.

God utvikling

– Vi hadde en utrolig positiv utvikling innen VA i 2019, og mars i år økte vi med 43% sammenlignet med mars i fjor. Vi føler at vi har kjempet oss til en solid posisjon i markedet og legger til rette for en fortsatt stor vekst, sier Morten Lerengen, VA-sjef Norge hos Heidenreich.
Det er spesielt på det sentrale østland og innlandet man har sett rekordene falle. April har startet med en sterk økning av ordreinngangen, og det ser ikke ut til å stoppe der.
– Vi har opplevd en voldsom vekst med en dobling av omsetningen på 2 år, og vi vil fortsette å bemanne opp denne regionen fortløpende. Vi følger spent med på tiltakene rundt korona-situasjonen i tiden framover, sier Lerengen, som har gjort tilpasninger for å sikre normal drift og levering av varer.

Man har fått en fantastisk respons på at man ikke økte prisene pr. 01.05.2020.
– Vi syntes det er viktig å stå sammen med våre kunder slik at de ikke taper konkurransekraft, det har vi sett at mange har fått med seg, sier Lerengen.

Entreprenørene

Man har de siste årene særlig jobbet aktivt mot entreprenørene, som er avhengig av fagkompetansen hos grossisten gjennom hele prosessen – fra riktig inngitt tilbud ift spesifikasjoner og konkurranseriktig tilbud, til riktig vare til riktig tid på anlegg til faktureringsrutiner som ikke skaper merarbeid for entreprenør.

– Det kreves mye kompetanse og erfaring for å kunne kjøre hele anlegget smertefritt ift rørleveranser og dette krever tett oppfølging fra våre medarbeidere mot anleggsformenn/baser. Ved daglige hastesaker ifb med saneringsjobber er det også helt avgjørende å kunne bistå entreprenør ift riktig løsning for å løse problemet raskest mulig, og mye av nøkkelen her er at hver enkelt avdeling har sitt eget definerte sortiment lagerlagt lokalt med «problemløsere», sier Lerengen.

Kompetanse

Det siste året har man økt bemanningen kraftig innen VA og man har planer for ytterligere bemanningsøkning i 2020.

– Vi prioriterer fagkompetanse ved rekruttering av VA- personell. En ting er å få tak i personer med den riktige kompetansen, et annet viktig mål for oss er å videreutvikle denne kompetansen, forteller Lerengen.
Man utarbeider kompetanseplan for den enkelte og jobber tett med utvalgte leverandører for å sikre kompetanseøkning for personalet.

– Vi jobber ut fra en langsiktig satsning med fagkompetanse i høysetet og vi ser at denne investeringen betaler seg. Våre kunder merker økt service i form av fagkompetanse, og vi beholder motiverte ansatte med utviklingsmuligheter i Heidenreich, forteller Lerengen.

Fadderordning

Den viktigste faktoren på kompetanseutvikling er overføring fra de som har lang erfaring over på nyansatte, og her bruker man både formelle og uformelle fadderordninger på avdelinger og regionalt.

– I tillegg følger vi spesifiserte kompetanseplaner for hvert enkelt fagområde innenfor VMT sammen med våre leverandører. Utover det rent teknisk faglige kjører vi et fast oppsett med Interne rutiner og superbrukere innenfor de forskjellige hjelpemidler som brukes i vår digitale hverdag, forteller Lerengen.

Utgangspunktet for kompetansebyggingen ligger i interne maler som sier hvordan man skal behandle og respektere kundens utfordringer og muligheter på en god måte.
– Selv grunnlaget ligger i definisjonen av vår rolle, vi skal være en aktiv part som kompletterer kunden og løser kundens utfordringer, avslutter Morten Lerengen, VA-sjef Norge hos Heidenreich.