BYBANEN BYGGER BYEN:Her er holdeplassen i Kanalveien. Nye veier, gangveier, sykkelstier, åpne kanaler, byrom og parkanlegg bygges sammen med Bybanen. Illustrasjon: Bybanen Utbygging/ Mount Visual

Gjenåpner vassdrag og gjør Mindemyren mer klimarobust

Planen er å lage et åpent landskap der det er plass til å ferdes for alle. Det blir ikke laget høye kanter eller gjerder, heller ikke mot den åpne kanalen. Sikkerheten ivaretas ved at vanndybden bare skal være 20-49 centimeter den første meteren på hver side av kanalen.

0

En total ombygging med et hovedgrep med bygging av blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren i mer robust mot klimaendringer samt bidra til å skape en mer attraktiv bydel. Et viktig grep er åpning av kanalen som i dag er godt gjemt under Kanalveien.


Mindemyren- et område som går gjennom store endringer.

Mens mange kommuner velger å lukke bekkeløp i forbindelse med infrastruktur velger Bergen å utnytte mulighetene for å skape et levende vannmiljø som en livsnerve. Arbeidet med å re-konstruere og vitalisere Mindemyren er i gang.

Mindemyren skal etterhvert fremstå som en ny og attraktiv bydel. Bybanen vil gå her, kanalen skal graves opp i dagslys, og det er satt av 35.000 kvadratmeter til nye torg og parker.

BYUTVIKLING: Denne illustrasjonen viser hvordan Bybanen, bilvei, sykkelvei og gangvei skal gå parallelt sammen med den åpne kanalen og de grønne områdene over Mindemyren.
Bilde: Sweco

Gjennom sin hovedplan har kommunen valgt å se på vann som en ressurs, og blant annet betrakte overvann som et positivt element som kan forskjønne byen. Rent stormvann betraktes heller som en ressurs, som kan brukes som et positivt element i langsiktig byplanlegging. I dette ligger naturligvis også tilpasning til klimaendringer.

I denne forbindelse er Mindemyren et krafttak for vitalisering og forskjønning av byen, man bygger en helt ny bydel, med ca 400 nye boenheter, med bybane og åpen vannvei hånd i hånd gjennom området.

Man har definert fem mål for arbeidet: 1. Robust vannsystem 2. Visuelt vann 3. Sikrere miljø uten gjerder 4. Sjøørreten kommer hjem 5. Bedre kvalitet på skinnegang 

Mindemyren vil knapt være til å kjenne igjen når alt står ferdig.

EU-prosjekt

Mindemyren er en av driverne i EU-prosjektet BEGIN der Bergen kommune er partner. EU-prosjektet BEGIN: «Blue Green Infrastructure through Social Innovation». BEGIN har sikret en flerfaglig samarbeidsarena for utviklingen av Mindemyren. Representanter fra Byarkitekten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten og Vann- og avløpsetaten har jevnlige møter for å sikre at det utvikles gode og framtidsrettede blågrønne løsninger i området. Gjennom BEGIN-nettverket og de andre partnerbyene, får Bergen inspirasjon og kunnskap om erfaringer og løsninger som er brukt eller planlagt i andre byer. BEGIN prosjektet har bidratt til å sikre en bred og omforent forståelse av hvordan blågrønne løsninger kan bidra til at vi får en god og attraktiv by å leve i og at løsningene er robuste i forhold til å takle klimaendringer og mer nedbør.

SE ANIMASJON

En smal og lang park

Langs traseen på Mindemyren blir det bygget gangveier og sykkelveier. Det lages nye grøntområder, både for å skape trivsel og for å håndtere overvann. Under bakken ligger i dag et intrikat system av vannrør og kulverter. Deler av dette skal åpnes opp, og det blir laget en ny kanal.

– Det blir grønt og frodig, som en smal, men veldig lang park, sier Anders Greni Askeland i Sweco.

Planen er å lage et åpent landskap der det er plass til å ferdes for alle. Det blir ikke laget høye kanter eller gjerder, heller ikke mot den åpne kanalen. Sikkerheten ivaretas ved at vanndybden bare skal være 20-49 centimeter den første meteren på hver side av kanalen.

– Hele kanalen blir en betongkonstruksjon, men den skal ikke framstå som kunstig. Vegetasjonen skal være framtredende, med busker og stauder som naturlig hører til langs elver og bekkefar i området, sier Askeland.

Håper på sjøørret

Selve betongen skal i størst mulig grad dekkes til med naturstein.

– Alt vi gjør skal bygge opp under at det kan utvikle seg et levedyktig økosystem i kanalen, sier Askeland.

Om noen år kan du kanskje kjøpe fiskekort for Mindemyren? En håper i alle fall at kanalen skal bli så vellykket at det vil gå sjøørret i den.

– Vi legger til rette for sjøørreten, som er avhengig av riktig vanndybde, temperatur, strøm og vegetasjon, sier Askeland.

BYBANEN BYGGER BYEN:Her er holdeplassen i Kanalveien. Nye veier, gangveier, sykkelstier, åpne kanaler, byrom og parkanlegg bygges sammen med Bybanen. Illustrasjon: Bybanen Utbygging/ Mount Visual

Bybane løfter miljøet

Bybanen til Fyllingsdalen er nå under bygging, og den skal etter planen være klar i 2022. Bybanen bygges av Miljøløftet, et samarbeid mellom kommunen, fylket og staten. Du kan lese mer på Miljøløftets nettsider, og du finner mye god informasjon om byggingen av strekningen Bergen sentrum – Fyllingsdalen på Bybanen utbyggings nettsider. Bybanen til Fyllingsdalen skal stå ferdig i 2022/23.

  • Hva: Bygging av Bybanen med tilhørende veier, broer, kanaler, sykkelveier, fortau, holdeplasser, grøntområdet og infrastuktur under bakken
  • Hvor: Kronstad til Kristianborg via Kanalveien – totalt 1500 meter.
  • Hvem: Entreprenør er NCC
  • Når: Fra 1. oktober 2019 til juni 2022.
  • Hvorfor: Bybanen er ryggraden i kollektivnettverket i Bergen. Bybanen er viktig for å nå nullvekstmålet for biltrafikken i Bergensområdet.
  • Hvordan: Bybanen skal gi menneskene som reiser kolletivt en lettere hverdag. Bybanen skal alltid være lett, enkel, tilgjengelig og forutsigbar.