Gardermoen RA bruker av-isingsvæske fra flyplassen i den biologiske renseprosessen.

Hvordan rense avløpsvann for 98 prosent fosfor?

I forbindelse med dobling av kapasiteten ved Gardermoen RA er det også krav om 98 % reduksjon av fosfor, som er landets høyeste rensekrav. For å oppnå dette må man ta i bruk løsninger som benyttes ved rensing av drikkevann.


0

Anleggsarbeidene er i gang ved Gardermoen RA og alle avtaler og kontrakter er nå underskrevet. Prosjektansvarlig Ingar Tranum ved Ullensaker kommune forteller at framdriften er god for det som etter alt å dømme blir et av landets mest moderne renseanlegg.

– Første støpearbeider vil foregå allerede nå i november, så vi er i god rute, forteller Tranum.

Avinor

Ved siden av å rense kommunalt avløp er det en viktig oppgave for renseanlegget å ta hånd om fly- og baneavisingsvæske deriblant stoffet glycol b, , en karbonrik forbindelse i nær slekt med sukker.

– Vi har et vedtak fra kommunen på en økonomisk ramme for prosjektet så nå ser vi bare opp og fram. Avinor er med og deler på investeringen, slik at vi kan legge til rette for å ta hånd om deres spillvann. Jeg føler at det er et godt klima for samarbeid og en god driv i prosjektet, forteller Tranum, som forøvrig også var prosjektleder da anlegget ble bygget for mer enn tyve år siden.

I tillegg til allerede innfridd høye krav til nitrogenrensing, som er på linje med kravene til renseanlegg i Indre Oslofjord, har det nye anlegget fått det strengeste kravet i landet på fjerning av fosfor. Fra før av har det også krav om desinfeksjon av det rensede vannet med UV før utslipp.

Ingar Tranum er prosjektleder for utbyggingen av Gardermoen RA

Følsomt

Bakgrunnen for de samlede kravene er at elva Leira er et svært følsomt vassdrag med betydelige rekreasjons- og naturverdier. Blant annet finnes det i nedre del av elva en unik bestand av elvegytende gjørs. Samtidig ligger renseanlegget over et av Nordeuropas største grunnvannsmagasiner, som må beskyttes mot forurensning.

Utvidelsen av anlegget innebærer mer enn dobling av kapasiteten. Dette skjer i samsvar med beregnede framtidige behov for rensing av av-isings væske fra flyplassen og Ullensaker og Nannestad kommunes behov for avløpsrensing. Kommunene og næringslivet tilknyttet flyplassen er fortsatt i sterk vekst.. Foruten rensing på «business class» regner man naturligvis med stordriftsfordeler.

Blåkopi

Det bygges en ny renselinje, prosessmessig en blåkopi, i parallell med dagens anlegg.

– Når det gjelder organisk utslipp er ikke kravene så strenge som for fosfor, her skal man ligge innenfor EU-reglementet, som er 25 mg BOF og 125 mg KOF. Kravet til nitrogenrensing er det samme som for renseanlegg med utslipp til Indre Oslofjord som vil si 70 % rensing i årsmiddel, forteller Jon G. Siljudalen ved Biowater Technology, som har prosessansvaret for nye Gardermoen RA

Etter dagens renseprosess foreligger fosfor på to former. Den ene er vannløselig orthofosfat mens den andre er fosfat bundet i partikler. 

98 %

– Med kjemisk felling av fosfor slik det gjøres i dag med Aluminiumsklorid (PAC) vil løst orthofosfat ligge på ca. 0,05 mg pr liter. For å oppnå 98 % rensegrad må vi under 0,1 på total Fosfor (TP). Dermed er vi nødt til å gå løs på det partikulært bundne fosforet. I det eksisterende anlegget ligger suspendert stoff (SS) i dag på 15 mg pr liter. For å kunne oppnå det strenge rensekravet på TP må SS reduseres ned til under 5 mg pr liter. Fjerning av partikulært fosfor skjer i mediefilter, som tradisjonelt har vært rene sandfilter, som tilbakespyles med jevne mellomrom. Vi ser også på andre filtermedier og det kan være vi ender opp med fler-mediefilter, der sand kan være ett. Selve poleringstrinnet vil bestå av seks filter i parallell. Slike filter kan tette seg fort så gode separasjonsegenskaper er viktig, det er blant annet derfor vi ser på nye medier, forteller Siljudalen.

Det nye renseanlegget vil bestå av det samme som dagens, som er rist, sand- og fettfang, for-sedimentering, MBBR bioreaktor, kjemisk felling og flotasjon.

Jon Siljudalen ved Biowater, her med en porsjon biolegemer

PAC

Biotrinnene er nærmest identiske, noe som vil gjøre de to parallelle anleggene så enkelt som mulig å drifte. Etter alt å dømme blir det ikke like mange bio-reaktorer i serie i det nye anlegget, men det er vel så effektivt. Det nye biotrinnet vil bestå av tre parallelle løp mens det gamle har to. Når det gjelder siste trinn i anlegget, som er UV-desinfeksjon, vil dette bli byttet ut i sin helhet.
  Når det gjelder anlegget under ett vil vi legge opp til nærmest 100 % redundans, som vil si at at tilnærmet enhver installasjon kan tas ut av drift for vedlikehold uten at anlegget mister noe av renseeffekten. For eksempel for sandfilterne kan et filter være i tilbakespyling, ett kan være til vedlikehold mens de fire andre klarer maks vannstrøm, forteller Siljudalen.

Gjennom bruk av PAC som fellingsmiddel i flotasjonen trenger man ikke pH justering, siden det fungerer godt mellom pH 6 og 7. Når vannet kommer ut av biotrinnet vil pH ligge på ca. 7, og tilsettingen av PAC vil senke pH noe, dermed får man gode forhold for koagulering.
PAC er noe mer kostbart enn bruk av Jernklorid, men man slipper pH justering og får mindre slam, så totalt sett er det best, avslutter Jon Siljudalen ved Biowater.

Siste trinn i renseanlegget er desinfeksjon med UV, her tidligere anlegg ved Gardermoen RA