Fra Skjomendalen

Vokser og ønsker mer fokus på miljø

På tross av krevende rammebetingelser har vann- og avløpsbransjen for øyeblikket høy aktivitet og etterspørselen er stor. Stadig flere kommuner innarbeider miljøpoeng i sine anbud, og hos Heidenreich ønsker man dette velkommen.

0

Innen bygging og vedlikehold av vann og avløp meldes det om høyt aktivitetsnivå,  selv om valutasvingninger, corona og invasjonen i Ukraina har skapt usikkerhet på både priser og råvaretilgang. Så også i VA-bransjen.

God vekst

På tross av dette kan Heidenreich melde om god vekst innen VA, noe som først og fremst skyldes en langsiktig satsing på dette markedet. Tradisjonelt har Heidenreich lagt like stor vekt på hele Norge som satsingsområde. Samtidig som en har imøtekommet det økende behovet, og særlig på VA har dette gjort at man har fått et ekstra godt grep også om markedet på Østlandet.

– Vi har over flere år jobbet oss til en god posisjon innenfor vann og avløp. Som en naturlig forlengelse av dette leverer vi stadig mer til veiprosjekter, der det følger mye infrastruktur og ulike løsninger på kulverter og overvann. Innen veiprosjekter ser vi at det blir stadig mer vanlig å legge vannledninger i samme slengen. Vår langsiktige satsing på VA har ikke minst har handlet om å finne de rette medarbeiderne, og dette gir nå resultater, som vi er tilfreds med, sier Morten Lerengen leder for VA hos Heidenreich.

Totalpakker

Ifølge Lerengen ønsker kundene, som i overveiende grad er entreprenører, å få godt sammensatte totalpakker, tett oppfølging og stram logistikk. Innen VA er dette spesielt viktig siden det gjerne snakk om større volumer og dimensjoner, det blir mer transport og større mengder varer som skal inn på ofte begrensede byggeplasser.

– Vi kan notere oss ca. 25 % vekst totalt innen VA det siste året. Vi har også betydelig økning i alle regioner. Det er vi veldig fornøyd med, vi vokser mer enn totalmarkedet, som også er i vekst. Prosjektene blir også stadig større, det er ikke uvanlig med prosjekter i størrelsesordenen tyve mill. uttaler Lerengen.

Morten Lerengen, leder for VA hos Heidenreich

EPD

En ny trend er at kommunen ønsker mer miljø for pengene, og det er som regel krav om EPD-sertifikater.

– Vi har tradisjonelt strukket oss langt for å benytte oss av Norske leverandører, og tar man miljø med i regnskapet bør norske produkter stille sterkt, ikke minst dersom man ser nærmere på det totale karbonutslipp. Stadig flere kommuner tar dette på alvor, og her er det langt mer å hente. For eksempel kan nevnes leverandørene av gategods Ulefos og Furnes. Et kumlokk fra Kina har mange hundre ganger større CO2 avtrykk, og vi kunne gjerne tenke oss at det etterspørres enda dypere dokumentasjon, der man også tar med frakt helt fra produktets opprinnelse og fram til byggeplassen. Slik som EPD- er skal synliggjøre. Samtidig bør man etter vår oppfatning gjøre miljøvurderinger mer i detalj. Vi har lagt mye arbeid i å skaffe fram CO2-regnskap for de ulike produktene vi fører. Her forventer vi at kommunene og det offentlige  i framtiden vil gå mer grundig til verks. Det hadde også vært en fordel om flere kommuner hadde like VA-normer, det hadde gjort det hele enklere for alle, sier Lerengen.

Krevende

Det er imidlertid enkelte mørke skyer på VA-himmelen. I forbindelse med invasjonen i Ukraina har det blitt knapphet på enkelte råvarer, og prisene vil trolig stige framover.
I fjor ga høye prisøkninger til dels sjokkbølger i bransjen, og i år signaliseres det ennå høyere prisøkninger både fra våre leverandører og i de fleste andre bransjer også

– Når det gjelder store offentlige prosjekter kan prisøkning i nær framtid føre til at de ikke har finansiering som inkluderer prisøkningen. Dette kan i verste fall bety at prisøkningen fører til at diverse nasjonale prosjekter utsettes på ubestemt tid. Samtidig er det en utfordring at entreprenørene gjerne har store prosjekter som går over flere år. Her vil prisøkninger kunne true økonomien til entreprenørene. Her bør man se nærmere på avtalene, slik at kanskje “force majeure” som en krig så absolutt er, ikke skal føre til at entreprenørene skal gå ut som den tapende part. Her bør stat og kommune vise samfunnsansvar, sier Morten Lerengen hos Heidenreich.