Batch-piloten har levert 96% fosfatfjerning – til stor glede for prosjektgruppa. F.v. Freddy P. Ringstad (Pemac), Kristine Haualand (Veas), Torgeir Saltnes (Hias How2O), og Gjermund Sørensen (Hias IKS).

Fungerer også på fortynnet avløpsvann

Pilot for biologisk fosforfjerning hos Veas har levert over forventning. Med oppholdstid på fire-fem timer har gjennomsnittlig fosfatfjerning vært 98 prosent gjennom 4 måneder. I tillegg til fosfat, vil det også være noe fosfor i partikler i avløpsvannet, slik at utløpsverdiene for totalt fosfor vil være høyere enn for fosfat.

0

Hias How2O har utviklet og demonstrert MBBR-basert BioP i stor skala på Hias renseanlegg med svært godt resultat. En batch-pilot hos Veas tyder på at Hias-prosessen fungerer bra også i tynt avløpsvann. 

Faglig gruppe

De to siste årene har et konsortium bestående av Veas, Hias IKS, Aquateam Cowi, Enwa, Pemac og Hias How2O systematisk undersøkt kapasiteten for fosfor- og nitrogenfjerning i Hias-prosessen. 

Den innledende delen av prosjektet ble gjort på Hias renseanlegg, hvor man undersøkte nitrogenfjerningskapasitet og eventuelt behov for og effekt av karbontilsetting. Det ble demonstrert nitrogenfjerning på over 70 prosent uten tilsetting av eksternt karbon for denitrifisering. Fosfor ble stabilt fjernet med gjennomsnittlige utløpsverdier godt under 0,2 mg fosfat/l. Under veiledning av Torgeir Saltnes ble mye av arbeidet gjort av de to masterstudentene Erlend Nilsen ved NMBU og Cora Eichholz ved Teknisk Universitet Berlin.

98 prosent hos Veas

Det diskuteres hvordan vi best kan styre Hias-piloten. Fra venstre Torgeir Saltnes (Hias How2O), Freddy P. Ringstad (Pemac), Kristine Haualand (Veas) og Gjermund Sørensen (Hias IKS).

Andre del av prosjektet foregår for tiden på Veas renseanlegg. Prosjektet har hatt en batch-pilot i drift i omtrent et år under kyndig oppsyn av FoU-ingeniør Kristine Haualand. Med tynt avløpsvann synes forholdende i utgangspunktet å være vesentlig mer krevende for biologisk fosforfjerning her enn på Hias renseanlegg. Imidlertid har batch-piloten levert grundig over forventning. 

Med en oppholdstid på fire-fem timer har gjennomsnittlig fosfatfjerning vært 98 prosent gjennom 4 måneder. I tillegg til fosfat, vil det også være noe fosfor i partikler i avløpsvannet, slik at utløpsverdiene for totalt fosfor vil være høyere enn for fosfat. Nitrogenfjerningen er mer beskjeden og viser som forventet tydelig tegn til karbonbegrensning. For tiden pågår tilvenning til en ekstern karbonkilde for å øke nitrogenfjerningskapasiteten.

Kontinuerlig pilot

Siste del av prosjektet er under oppstart med en kontinuerlig pilot av Hias-prosessen på Veas renseanlegg. Her skal opparbeidet kunnskap fra forsøkene på Hias renseanlegg og batch-pilot på Veas brukes for å demonstrere MBBR-basert BioP og nitrogenfjerning på Veas renseanlegg. Målet er å gjøre dette uten fellingskjemikalier for fosforfjerning og med mindre tilsatt karbon enn i konvensjonell denitrifisering. 

– Prosjektet skal sannsynliggjøre potensialet for MBBR-basert BioP med nitrogenfjerning ved Veas renseanlegg. Vi skal utforske de tekniske, økonomiske og miljømessige konsekvensene ved å etablere Hias-prosessen, sier prosjektleder Rune Holmstad hos Veas. 

I tillegg ser det pågående prosjektet på hvilken overføringsverdi dette kan ha for andre renseanlegg i Norge og i utlandet. Prosjektet avsluttes i 2023. Mer informasjon kommer i tidsskriftet VANN og på IWA-kongressen i København i høst.

Struvitt er et fosforholdig sluttprodukt fra Hias-prosessen, der bruk av biolegemer på en ny måte har vært nøkkelen til gjenvinningen.