Stortinget Wikipedia Commons Konstantin Lübeck

Vil se kommunene i kortene

Nytt lovforslag fra KLD skal gi statsforvalter større muligheter for å føre tilsyn med at kommunene utfører sine plikter som forurensningsmyndighet.
Formålet er blant annet å undersøke og vurdere om kommunen arbeider systematisk med å sikre overholdelse av de pliktene den har.

0

Klima og Miljødepartementet(KLD) har foreslått en endring av forurensningsloven som innebærer at statsforvalteren vil få hjemmel til å føre tilsyn med kommunens internkontroll etter kommuneloven, dette er knyttet til kommunepliktene som det allerede kan føres tilsyn med.

Behovet for en slik endring springer ut fra Statsforvalterens roller og oppgaver, og har særlig å gjøre med at kommunene etter kommuneloven plikter å ha internkontroll med sin virksomhet både som forurensningsmyndighet og med øvrige plikter etter forurensningsloven.

Forslaget til lovendring innebærer at statsforvalteren vil kunne få hjemmel til å føre tilsyn med kommunens overholdelse av kravet til internkontroll på forurensningsområdet. Statsforvalteren har allerede myndighet til å føre tilsyn med kommunens overholdelse av kommuneplikter på forurensningsområdet, men man har ikke innsyn i hvordan kommunene følger dette opp internt.

På grunn av mangel på hjemmel til å føre tilsyn med kommunens internkontroll gir i dag ofte ikke tilsynene til statsforvalteren god nok innsikt i hvordan kommunen oppfyller sine plikter. En hjemmel for statsforvalteren til å føre tilsyn med dette vil derfor gjøre tilsynene mer effektive og målrettede, og gi statsforvalteren et bedre grunnlag for å gi konkrete tilbakemeldinger til kommunene om forbedringspunkter. Dette vil kunne bidra til miljøforbedringer.

Med mulighet til å føre tilsyn med internkontrollen kan statsforvalteren velge om tilsyn skal brukes som et virkemiddel for å oppnå at kommunen styrker sitt systematiske arbeid på et saksområde, eller om statsforvalteren vil gå inn i en bestemt sak eller praksis. På forurensningsområdet har tilsynet med kommunepliktene tradisjonelt vært et systemtilsyn med formål om å vurdere hvorvidt kommunen jobber systematisk og målrettet på et område.

Formålet med forslaget er blant annet at statsforvalteren kan undersøke og vurdere om kommunen arbeider systematisk med å sikre overholdelse av de pliktene den har i medhold av loven. Uten hjemmel til å føre tilsyn med kravet om internkontroll i kommuneloven § 25-1 vil statsforvalteren ofte bare ha grunnlag for å pålegge retting av avvik i de mest graverende tilfellene, altså der kommunen ikke har noen form for system, eller i praksis helt unnlater å forvalte et saksområde.

Ut fra et tilsynsmetodisk perspektiv er derfor hjemmel til å føre tilsyn med internkontrollen avgjørende for at tilsynet med kommunens plikter skal være effektivt, blant annet for å kunne bidra til å skape endring i de kommunene som ikke følger opp pliktene på en systematisk måte. For kommunen som får tilsyn, vil dessuten tilsyn med internkontrollen kunne gi større læringsgevinst enn tilsyn med kun enkelttilfeller eller en praksis på tilsynstidspunktet.

KLD viser i sitt forslag til at en utvidet hjemmel for tilsyn ikke medføre nye oppgaver eller plikter. Plikten til å ha internkontroll etter kommuneloven gjelder all virksomhet kommunen utøver, og dermed også kommunepliktene etter forurensningsloven. Departementet viser videre til at en utvidet tilsynshjemmel ikke i seg selv vil påvirke omfanget av tilsyn.

KLD sendte 17.03.2023 forslaget til endringer av denne delen av forurensningsloven til Stortinget for vedtagelse. Man kan følge Stortingets behandling av forslaget her; https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=92482.