Betongprodukter produsert med «ekstra bestandig og miljøgunstig resept. Foto: Loe Rørprodukter

En miljøbetong med mindre sement

Loe faser inn en «ekstra bestandig og miljøgunstig resept» på sine produkter. Betongen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på rør og kumprodukter som merkes Varig.

0

Betonprodukter merket Varig skal i følge en pressemelding fra Loe Rørprodukter gi lavere miljøfotavtrykk og lenger levetid. Varig er nå lagt inn som standard resept i vår produksjon, sier Loe Rørprodukter i en nyhetsmeldng 

Kummer og rør merket Varig forventes å få lengre levetid i utsatte miljøer der blant annet sjøvann, sterke sulfatkonsentrasjoner og lav pH i enkelte tilfeller kan være en utfordring. 

Resepten til Varig har en lavere miljøbelastning da man har byttet ut en del av sementen med silika. Silika har betydelig mindre miljøbelastning enn sement, samt en rekke andre positive egenskaper som gir økt tetthet, økt bestandighet og lengre levetid. 

Man tilfører altså og setter et minimums silikainnhold på 3 % i betong-blandingen. Da får man blant annet en vesentlig forbedring på vann absorpsjonen. Dette gjør betongen tettere og mer bestandig mot eksponeringen i alt fra ulike typer kloakk til enda tøffere eksponering i områder med fabrikker, tungindustri og sulfatrik jord/alunskifer. Bestandighet kan gjerne oversettes til motstandskraft. En betongresept som gjør sluttproduktet mer bestandig gjør at det også får en betydelig lengre levetid. 

Lengre levetid på VA-produkter gjør også at det totale miljøfotavtrykket blir mye mindre. Nye betongresepter er viktige forutsetninger for at våre betongkummer og rør er, og skal være det rette valget som byggemateriale. Med VARIG resepten gir vi nå også kunden et valg i forhold til hvilket miljø VA-produktet skal brukes i.

Det er viktig å være klar over at miljøfotavtrykket fra materialet til produksjon av rør og kummer bidrar med en mindre andel av det totale mijøfotavtrykket for vann- og avløpsgrøfter. Utslippet knyttet til grøfteutførelsen og massehåndtering (A5) er ofte 2-3 ganger høyere enn utslippet til selve materialet.

Velger man Varig betongprodukter, og samtidig utnytter betongproduktenes potensiale til omfylling med grove og gjerne stedlige masser gjør du tiltak som virkelig minimerer CO2 fotavtrykket ut fra et helhetlig LCA perspektiv. Dessverre ser vi alt for ofte at anleggene ikke optimaliseres ut fra et totalt miljøperspektiv, og at bruk av grove omfyllingsmasser eller gjenbruk av oppgravde masser i alt for liten grad blir ivaretatt, sier Loe Rørprodukter i samme pressemelding.