I Kinn kommune jobbes det med å få kontroll med utslipp, både fra spredt avløp men også fra tettbebygget strøk. Her oppgraderes avløpssystemet i Hamregata

Fem kommuner vil samarbeide om tilsyn

Fem kommuner i Vestland fylke ønsker å finne fram til en felles ordning med samarbeid på tilsyn med avløpsrenseanlegg i spredt bebyggelse. Viktige årsaker til initiativet er å sikre kompetanse og kontinuitet, samt sørge for en uhildet oppfølging av anlegg både til fastboende og fritidsboliger.

0

Stadig flere regioner og kommuner strammer opp tilsynet med renseløsninger i spredte områder. I små kommuner kan tilsynet fort falle mellom flere stoler og komme bakerst i rekka av flere presserende kommunale oppgaver.

Det er ikke uvanlig at kommunen setter av kun en brøkdel av en stilling til dette ansvaret, noe som kan gå ut over kontinuiteten i et viktig miljøtilsyn. Å ha dette som en brøkdel av en stilling blir som regel ikke alltid like effektivt.

For nettopp å løfte tilsynet med renseløsninger i spredt bebyggelse opp til et høyere nivå har de fem kommunene Kinn, Bremanger, Gloppen, Stad og Stryn begynt å skissere på en felles løsning for tilsyn med renseanlegg i spredt bebyggelse. Det er med andre ord snakk om et interkommunalt samarbeid som dermed er i ferd med å bli etablert. I mange andre deler av landet er dette gjennomført med gode resultater. Det generelle inntrykket er at jo større område og flere fagpersoner som er med i gruppa, desto mer sving blir det på sakene.

– Initiativet har gradvis vokst fram etter samtaler mellom kommunene her i regionen. Vi har funnet en felles forståelse for at dette bør vi få på plass. Hovedmålet er naturligvis å sikre at vi beskytter våre vannområder, og all erfaring viser at god oppfølging skaper bedre resultater, sier Rolf Bjarne Sund i Kinn kommune til VANytt.

Som i de andre kommunene har Kinn kommune erfart at oppfølgingen ikke blir tilfredsstillende. Man har også behov for å oppgradere og oppdatere forskriftene som regulerer dette.

– Vi har en felles forståelse om hva som skal til men foreløpig kun diskutert hvordan organisering av tilsynet skal bli, og vi håper å få til et vedtak i kommunene om dette i løpet av høsten. Det følger naturligvis også med en harmonisering av forskriftene, slik at de som skal ta tak i dette får en likelydende standard å forholde seg til, forklarer Sund.

Et viktig argument for å etablere et interkommunalt opplegg er at man ønsker å etablere litt mer distanse mellom myndigheter og tiltakshavere. I en liten kommune fort kan komme for tett på forholdene og personlige hensyn kan hemme en objektiv saksbehandling. 

– Siden oppgradering av renseløsninger ofte kan føre til store kostnader er det viktig at saksbehandler er objektiv og får utført jobben uten å føle press på noen måte. Det viktigste er allikevel å få et fagmiljø som kan holde kontinuiteten oppe over tid.

De fem kommunene ha satt seg mål om å få organisert dette og komme i gang neste år. Det kan bli snakk om tre-fire stillinger for å dekke oppgavene på vegne av alle de fem kommunene.

– Det er snakk om mange anlegg som ligger spredt over et stort område, med andre ord et betydelig men også viktig arbeid, avslutter Rolf Bjarne Sund i Kinn kommune.