Tilbakespyling av filter ved Moldeprossessen, som styres av turbiditetsmålere, en av flere viktige instrumenter ved mange vannverk.

Ålesund velger Moldeprosessen

50.000 mennesker i Ålesund har bare en drikkevannskilde og i dag har hatt kun et anlegg til å behandle vannet derifra. Det er sårbart og en stor risiko. For å sikre folk rent drikkevann startar kommunen nå arbeidet med å bygge et nytt anlegg med vannbehandling, pumpestasjon og nye vannledninger.

0

Mattilsynet fattet i 2017 vedtak om at Ålesund vannverk måtte styrke leveringssikkerheten ved å bygge ny fullgod reservevannforsyning for hele forsyningsområdet som nå består av gamle Ålesund kommune, deler av Ellingsøya og hele Sula kommune. I tillegg fungerer Ålesund vannverk også som reservevannforsyning for hele Giske kommune og deler av Ellingsøya.

Ålesund kommune har i samarbeid med konsulent valgt “Moldeprossesen” som behandlingsmetode. Det betyr at vannet først går gjennom et tremediafilter før det desinfiseres med UV-lys og deretter med klor. Filter reduserer partikkelinnhold, reduserer farge på vatnet og justerer pH-verdi – i tillegg til å være en delbarriere for uønskede mikroorganismer og annen forurensning.

Mikrobiologisk sett er råvannskvaliteten godt innenfor det som er akseptabelt. Det er som forventet innslag av tarmbakterier i enkelte råvannsprøver, men i begrenset omfang. Kimtallet (total antall bakterier) er ofte over nivået som regnes som godt drikkevann, men er ikke unormalt høyt som råvann.

Fargetallet er ligger i snitt på 10 mgPt/l, men har steget noe siden målingene fra 90-tallet. Fargetallet ligger pr i dag innenfor anbefalt norm. I flere fagmiljø antas det at fargetallet fortsatt kommer til
å stige på grunn av mer nedbør og økte temperaturer som følge av klimaforandringer (jfr. notat
02 i dokumentasjonsgrunnlaget). Konsulent har lagt inn et ekstra rensetrinn i prosessen for å redusere farge og partikler (tremediafilter). Dette rensetrinnet vil også kunne være en delbarriere for uønskede mikroorganismer som parasitter, cyanobakterier (blågrønnalger) og også andre forurensninger, fordi et slikt filter fanger opp partikler som kan flokkuleres i filtrene ved hjelp av fellingsmiddel.

Nytt vannbehandlingsanlegg skal fungere både som reserveanlegg om eksisterende anlegg skulle falle ut, og som et anlegg som skal være i daglig drift og supplere og avlaste eksisterende anlegg.

Selve anlegget skal ligge i Brusdalsvegen 208. Her kommer prosessanlegg i et bygg på 2/3 etasjar med rørkjellrr og rørgater under bakken. Grunnflata på huset er 1000 kvadratmeter. Arealet på de til ti filterbassengene og andre vannfylte kammer er omlag 500 kvadratmeter.

I Brusdalsvegen 208 blir det også rentvannsanlegg som er et bygg i 1/2 etasjer med grunnflate på omlag 900 kvadratmeter. Grunnflate på rentvannsbassenget som er i dette bygget er på om lag 500 kvadratmeter.

I tillegg til vannbehandlingsanlegget skal det også bygges pumpestasjon. Den skal ligge ved Brusdalsvatnet, nedanfor Rødsetvegen og øst for den store svingen på Bregnevegen.

Pumpestasjonen er et bygg på to etasjer og med grunnflate på 150 kvadratmeter. Stasjonen blir spesialbygd for blant annet å dempe lyd frå pumpene.

I tillegg til hus og anlegg over bakken, skal det også legges nye inntaksledninger og sjøledninger fra Brusdalsvatnet. 

  • Forventa oppstart bygging: Høsten 2023
  • Forventa testkjøring av anlegget: Våren 2026
  • Forventa oppstart: Høsten 2026

Kilde: Mattilsynet og Ålesund kommunes hjemmeside