Det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune 30. desember 2020 rammet deler av Ask sentrum. Redningsarbeidet pågikk en ukes tid, og deretter startet arbeidet med opprydding og sikring av området. Foto: NVE.

Før og etter flom og ras

Klimaendringene gir økte utfordringer. Individ og samfunn må forebygge skade og tap fra naturfarer som flom, skred og overvann fremover, og reparere skade og tap i etterkant av hendelser. Har norsk jus og politikk de elementene som trengs? Hva er veivalgene og konfliktene?

0

Nylige større hendelser som Gjerdrumskredet og ekstremværet «Hans» tilsier at særlig kommunene bør tenke over hvordan man planlegger byggeaktivitet i framtiden. Hvordan kan man sikre og bruke våre forebyggende aktiviteter og investeringer, slik at kostnadene ved naturskade minimaliseres på en god måte.

Hva er de sentrale juridiske virkemidlene for forebygging i dag, og hva mangler man?

Og skulle skade og tap tross dette oppstå, hvordan kan og bør man finansiere og organisere reparasjonene?

Innledere til denne panelsamtalen er:

Toril Hofshagen, spesialrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hun vil belyse status og utfordringer i håndteringen av flom, skred og overvann sett fra NVEs ståsted som statlig direktorat, og med eksempler fra arbeidet med Gjerdrum-skredet og ekstremværet «Hans».

Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis i klima- og energirett ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet. Hauge vil innlede til diskusjon om de sentrale rettslige utgangspunktene og utfordringene for forebyggingssansvaret.

Hans Jacob Bull, professor emeritus i forsikringsrett ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet. Bull vil samtale med Synnøve Folkvord, skadesjef for Norsk Naturskadepool i FinansNorge, om erstatnings- og forsikringsløsningene ved skader og tap som følge av flom, skred og overvann.

Ordstyrer er forskningsdekan og professor Vibeke Blaker Strand.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

Arrangøren setter likevel pris på om man melder deg på, så man får en liten oversikt over hvor mange som kommer.