I resten av Europa er det ingen umiddelbare planer om å bruke oljeinntekter til å elektrifisere anleggsbransjen. Her fra UK.

Anleggsmaskiner som grønn sminke

CO2-utslipp fra norsk olje og gass som eksporteres og brukes i utlandet, er ti ganger så høye som alle norske utslipp innenlands totalt. Nå tråkker regjeringen til og ønsker etter alt dømme å bruke anleggsbransjen som grønn sminke på landet som helhet. Enova har fått ny sminkeboks.

0

I følge Enova vil utslippsfrie anleggsmaskiner bidra til å kutte Norges utslipp av klimagasser. Regjeringen har derfor gjennom Enova stilt midler til rådighet i investeringsstøtte for ” å bidra til raskere markedsopptak og økt tilbud av serieproduserte utslippsfrie anleggsmaskiner, slik at disse på sikt blir det foretrukne alternativet uten støtte.

Som alle vet stopper Norge uten oljeinntekter og CO2-utslipp fra norsk olje og gass som eksporteres og brukes i utlandet, er omtrent ti ganger så høye som summen av norske utslipp innenlands totalt. Det som foregår gjennom støtteordningen til Enova kan dermed ikke sees på som noe annet enn at regjeringen ønsker å bruke anleggsmaskiner som grønn sminke på et land som har et av verdens høyeste CO2 utslipp pr. innbygger.

Enovaprogrammet er rettet mot bygg- og anlegg og vil prioritere anleggsmaskiner rettet mot denne bransjen.  Enova vil i 2024 gjennomføre en evaluering av programmet og innhente kunnskap om status i markedet på teknologiutvikling og markedsmodenhet. 

Støtten fra Enova kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til 5 millioner kroner per søknad. Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Det skal søkes om det beløpet som kreves for å kunne gjøre investeringen. 

Det er konkurranse om midlene. Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene prioriteres basert på støttebeløpet det søkes om delt på årlig utslippsreduksjon sammenliknet med en konvensjonell anleggsmaskin. Jo lavere støttebeløp det søkes, desto høyere rangeres søknaden i konkurransen.

Neste frist for å søke støtte er 16. mai 2024 kl. 12:00. Støttetilbudet er imidlertid åpnet for forlengelse ut over 2024 og frem til videre tiltak er utredet og besluttet.

Innretningen på programmet vil bli evaluert underveis, og eventuelle endringer vil bli varslet i forkant. Ved hver søknadsfrist er det konkurranse om midlene, der søknadene som rangeres høyest i hver kategori innvilges støtte.

For støtte til innkjøp av mobile ladestasjoner for utslippsfrie anleggsmaskiner vises det til egen støtteordning for dette, se mer på egen nettside om mobile ladestasjoner for utslippsfrie anleggsmaskiner.
Les mer om Enovas tilbud

Fakta: Norges innenlands CO2-utslipp på 7,6 tonn CO2 per innbygger er langt over det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn, og høyest i Norden.

LandCO2-UTSLIPP 2021 per person, i tonn
USA14,9
Kina8,0
Norge7,6
Finland6,8
EU6,3
Danmark5,1
Sverige3,4
India1,9
Verden4,7

Kilde: Global Carbon Project, referert i artikkel hos Klima og Energi.