Renseanlegg for gråvann heises ned. Skjermdump fra youtube.

Separert avløp fra hyttefelt uten kloakknett

I Ål kommune har 100 hytter gått for en løsning der avløpsvannet splittes i gråvann og svartvann. Gråvannet renses på stedet mens svartvannet går til lukket tank. Løsningen gir enklere lokal behandling av vannvolumene i gråvann, full kontroll med svartvannet og minimalt med inngrep i terreng.


0

For å få ned volumet avløpsvann er det et alternativ å separere svartvann fra gråvann og behandle disse hver for seg. Dette medfører at man får to typer avløpsvann som kan behandles på hver sin måte. Et alternativ i så måte er å rense gråvannet på stedet og enten samle opp svartvannet i tank eller transportere det til videre behandling gjennom eget system. Der terrenget ikke ligger tilrette for selvfall er trykkavløp et alternativ. I et hyttefelt i Ål i Hallingdal har man gått inn for separering av avløpsvann med lukket tank for svartvannet. Se film på youtube