Strengere regler for konkurranseklausuler

Fra nyttår innføres nye og strengere regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet.

0

Den nye reguleringen av konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler ble sanksjonert 18. desember og trer i kraft 1. januar 2016. For avtaler inngått før 1. januar 2016 får loven virkning fra 1. januar 2017.

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Denne type avtaler kan etter de nye reglene kun gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Arbeidsgiveren må kunne redegjøre for at et slikt særlig behov foreligger. Avtalene må inngås skriftlig og kan kun gjøres gjeldende for ett år fra opphør av arbeidsforholdet.

Arbeidstakere som er bundet av konkurranseklausuler vil etter de nye reglene som utgangspunkt ha krav på kompensasjon tilsvarende 100 prosent av arbeidsvederlaget. Kompensasjon kan reduseres til 70 prosent av arbeidsvederlaget over 8 G og ingen kompensasjon for arbeidsvederlag over 12 G. Det er åpnet for at man kan gjøre fradrag for inntil halvparten av kompensasjonen for inntekt arbeidstakeren opptjener i perioden konkurranseklausulen gjelder. Som i det opprinnelige forslaget innebærer de nye reglene også en plikt for arbeidsgiver å gi redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul gjøres gjeldende innen bestemte frister.

Begrenser kundeklausuler
Det er også gitt regler som begrenser adgangen til å avtale kundeklausuler. En kundeklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Også kundeklausulene må inngås skriftlig og kan ikke gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet. Det foreligger videre en plikt for arbeidsgiver å redegjøre for om og i hvilken grad en kundeklausul gjøres gjeldende innen bestemente frister, herunder angi hvilke kunder som skal omfattes av kundeklausulen.

Begrenser rekrutteringsklausuler
Tilslutt begrenses muligheten til å inngå rekrutteringsklausuler. Det vil si avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet. Denne type avtaler kan kun lovlig inngås for en begrenset periode i forbindelse med forhandlinger om og/eller gjennomføring av virksomhetsoverdragelser.

De nye bestemmelsene gjelder kun i arbeidsforhold, og det er åpnet for at øverste leder i skriftlig avtale kan fraskrive seg rettighetene knyttet til konkurranse- og kundeklausuler mot etterlønn.

Les mer om konkurranseklausuler på regjeringen.no

KIlde: NHO