Misnøye: Det er for ujevn kvalitet på hva VA-Norge leverer av tjenester. Nå ventes det nye krav.

Staten ønsker et strammere grep om VA-nettet

Sviktende kvalitet og i alt for stor grad lokale prioriteringer i VA-Norge, utslipp samt etterslep innen fornyelse av avløp er trolig årsaken til at det ønskes en oppstramming – gjennom en ny sektorlov.

0

Tirsdag 16.juni behandlet Stortinget et dokument som heter Folkehelsemeldingen. I denne meldingen gir et bredt flertall i Stortinget sin tilslutning til følgende merknad:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at med så store utfordringer og så fragmentert ansvar, vil flertallet be om at det utarbeides en sektorlov for vann- og avløpssektoren knyttet til den forestående kommunereformen og at gebyrgrunnlaget gjennomgås med tanke på å oppfylle det pålagte ansvaret som stat og kommuner i fellesskap har.

Koordinerende rammeverk
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker endringen velkommen, og adm. dir. Trond Johannesen sier følgene i en artikkel på MEFs hjemmeside.
– Etter mange år med tilnærmet berøringsangst, later det til at Stortinget ønsker å ta grep. Flertallet vil ha en sektorlov og denne skal knyttes til kommunereformen som nå er under arbeid. Dette er viktig av flere grunner, sier Johannesen, og fortsetter:
– Det viktigste er at dagens regelverk, som omfatter om lag 70 lover og forskrifter som regulerer VA-sektoren, nå skal få et koordinerende rammeverk. Dette kan også bety at staten muligens vil komme med pålegg til landets 428 kommuner for å utvikle likere VA-normer. Til nå har koordineringen i lovverket vært uklar og uoversiktlig for aktørene i VA-sektoren. Dette ønsker tydeligvis Stortinget å gjøre noe med.


Har forventninger: Trond Johannesen i MEF ønsker endringen velkommen men vil legge sjampanjen på is inntil videre.

Et ansvarlig departement
Med en egen sektorlov følger også et definert eierskap. Et departement vil være konstitusjonelt ansvarlig for oppfølging og regulering av VA-sektoren, og ikke dagens tilstand der stort sett alle departementer, utenom Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet, er involvert.
Johannesen viser til at det har vært en drøm blant mange aktører i VA-bransjen å kunne henvende seg til et departement med ansvar for VA-sektoren.
– Dette kan bety nye tider for anleggsbransjen. Det er viktig å merke seg ordet ‘kan’. Hvordan loven blir seende ut, er uvisst. Likeledes når den kommer og hvor tydelig den vil være.  Men dette vil gi flere muligheter for VA-entreprenørene til å få oppdrag og til at staten vil stille krav til kvalitet på VA-nettet. Så la oss holde champagnen på is foreløpig. Men det er lov å være blid i dag, avslutter Trond Johannesen.

KILDE: MEF