Avløps UV er lite brukt i Norge, her fra Gardermoen RA

UV-behandling av avløp, vurdering av to ulike fullskala anlegg

Måledata fra avløpsrensing samt intensivt prøveprogram sommeren 2013 med kompletterende analyser av sporedannende bakterier, virus och parasitter er analysert og sett i sammeheng med driftserfaring og kostnader.

0

UV-behandling av utgående avløpsvann i Huskvarna og Arvika blitt utprøvd som metode for å redusere mengden mikroorganismer i badevann og i råvannet i vannkilden.

Sammendrag: UV-behandling av utgående avloppsvatten har utvärderats i ett projekt under ledning av Vatten & Miljöbyrån AB. Med de processer som finns i Huskvarna och Arvika visar det sig att halten patogena bakterier och troligen även parasiter kan reduceras till en nivå som är acceptabel för badvatten. Men mycket talar för att utsläppen av sjukdomsframkallande virus från avloppsreningsverk bara minskar marginellt med den här typen av UV-behandling. Det innebär att risken för vattenburen smitta via ytvattenbaserat dricksvatten kan kvarstå.

Huskvarna
Avloppsreningsverken i Huskvarna (cirka 30 000 pe anslutna) och Arvika (cirka 21 000 pe anslutna) har under flera år behandlat utgående avloppsvatten med UV-ljus. Anläggningarna har körts under sommarhalvåret med huvudsyftet att minska risken för vattenburen smitta i samband med bad i den sjö som tar emot det renade avloppsvattnet. Det finns också risk för smitta via dricksvatten eftersom utloppet från Huskvarna avloppsreningsverk mynnar i råvattentäkten Vättern. De två UV-anläggningarna är snarlika, men Huskvarna har installerat ett skivfilter före UV-ljuset som en extra partikelavskiljande förbehandling.

Målet med studien var att utvärdera hur bra UV-behandlingen reducerar mikroorganismer. Man använde mätdata från VA-verkens kontrollprogram och från intensivprovtagning sommaren 2013 då man gjorde kompletterande analyser av sporbildande bakterier, virus och parasiter. Drifterfarenheter och kostnader utvärderades tillsammans med de driftansvariga.

E.Coli
UV-behandling under somrarna i Huskvarna åren 2007–2013 och i Arvika åren 2010–2013 gav en genomsnittlig minskning av tarmbakterierna E.coli och intestinala enterokocker med cirka 99 procent (logreduktion cirka 2 log). Det var svårt att bedöma inaktiveringen av sjukdomsframkallande virus och parasiter eftersom deras halter före UV-ljuset i de flesta fall var för låga för att kunna mätas. Inaktivering av tarmbakterien Clostridium och av kolifager (virus som infekterar bakterier) antas ge en indikation på inaktiveringen av virus. Reduktionen för clostridier och kolifager var i storleksordningen 90 procent (1 log) under sensommaren 2013 i Huskvarna.

Indikator
UV-behandlingen har svårt att bibehålla låga utgående halter av indikatorbakterier. För E.coli överskreds halten 500 kolonibildande enheter/100 ml vid cirka 10 procent av provtagningstillfällena i Huskvarna för perioden 2008–2013. Möjliga orsaker till tidvis bristfällig UV-desinfektion kan vara hög flödesbelastning, igensättning av lampor och blockering av UV-ljus, material- och driftproblem samt hydrauliska störningar. Man har uppmätt relativt stora variationer hos den genomsläppta UV-strålningen. Det pekar på att det behövs fortsatt utveckling av partikelavskiljning som förbehandling. Tekniken behöver utvecklas ytterligare och förbehandlingen behöver bli effektivare. Det behövs också fullskaletester under vinterhalvåret samt metodik för att utvärdera inaktiveringen av patogener.

Kilde: Svenskt vatten