Innovasjon i avløp basert på kildesortering av svartvann

I höst bjöd Helsingborgs stad tillsammans med NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) och NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) in till innovationstävlingen ”Blackwater & Food Waste Challenge”.

0

Syftet var att få in förslag på lösningar på insamling och hantering av mat- och toalettavfall för det nya avloppssystem som ska byggas i stadsdelen Oceanhamnen i nya H+-området-.
I går presenterades vinnarna i innovationstävlingen “Blackwater and Food Waste Challenge” i Helsingborg. Totalt utsågs tre vinnare i tävlingen. 

Spridning viktig
– Vi arbetade aktivt med att sprida tävlingen i flera olika nätverk då tävlingen vände sig till bland annat designers, beteendevetare och ingenjörer. Vi fick in ett 30-tal förslag från Indien, USA, Holland, Indonesien och Israel utöver Sverige. Förslagen sträcker sig över hela spannet från innovativa och oprövade förslag till förhållandevis etablerade lösningar, säger Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig på NSVA.
Totalt bestod tävlingen av kategorierna Användare, Anläggning, Resursoptimering samt Kök och Bad. I tre av kategorierna utsågs vinnare, till kategorin Kök och bad uppfyllde inget av förslagen kraven.

Kategori Användare
Kategorin “Användare” syftade till att få in förslag på initiativ för att få brukarna att använda systemet. De ska stimuleras att känna sig delaktiga och bli naturliga ambassadörer för systemet.
”Vinnare är Melica som visualiserar och binder samman stad, land och hav, till exempel med spisar som drivs av lokalt producerad biogas och flytande odlingslotter. Bidraget inspirerar till delaktighet och en hållbar livsstil.”

Kategori Anläggning
Kategorin “Anläggning” syftade till att designa en lokal anläggning för återvinning av de tre restflödena matavfall, toalettavfall samt bad-, disk- och tvättvatten med möjlighet att expandera stegvis. Anläggningen ska kunna användas som showroom och testbädd för ny teknik.
” DeSaH har utvecklat en kompakt reningsanläggning i moduler för avloppsvatten. Ett koncept som ska bidra till ökad recirkulation av vatten, näringsämnen och energi. Aktivslam-processen har optimerats och kombinerats med nya behandlingsstrategier. Detta har resulterat i ett system som tillåter ett hållbarare sätt att hantera avloppsvattenhanteringen.”

Kategori Resursoptimering
Kategorin “Resursoptimering” syftade till att optimera resursutnyttjande av de tre restflödena och minimera skadliga ämnen för att möjliggöra ett hållbart kretslopp av näringsämnen och vatten.
”Vinnare är Ekobalans som visar upp en innovativ kombination av processer med stor potential för uthållighet. Konceptet (E-complete) är en komplett lösning för hantering av hushållsavfall, svartvatten och gråvatten som genererar biogas, el och värme, biokol, filtermaterial för läkemedelsrening, alger, koncentrerad växtnäring och helt rent vatten.”

– Från vår position önskar vi att få mer mat utsorterat från flerfamiljsbostäder samtidigt som vi gör det lätt att göra rätt. Med rätt sortering kommer återvinningsrummen att lukta gott och sorteringensmiljön blir som ett vardagsrum, säger Angelika Blom, avfallsstrateg på NSR.
Tävlingen genomfördes med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova, samt med nätverken Sustainable Business Hub, WIN och Urban Magma.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se