Den nye regjeringen vil arbeide mer langsiktig. Illustrasjonsbilde: Multiconsult

Veibygging skal bli mer langsiktig enn tidligere

I går la regjering og partiene Venstre og KrF en ny reform innenfor veisektoren; etableringen av et eget utbyggingsselskap. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde bestemte veier.

0

Mens den rød-grønne regjeringen finansierte ett og ett prosjekt, der enkelte områder ble favorisert utfra press fra stortingsbenken vil regjeringen med støttepartier se langiktig og helhetlig på samfinnsoppgaven.

Det nye selskapet skal ha ansvaret for syv prosjekter som de neste 20 år skal bygges ut for 130 milliarder kroner.Selskapet får ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde veg, på en helhetlig og sammenhengende måte.

Det er hovedinnholdet som avtalen som samarbeidspartiene Venstre, FrP, KrF og Høyre i dag lanserte om etableringen av et eget utbyggingsselskap for vei. 

Veivesenet fortsatt viktig
Selskapet skal finansieres med statlige midler og med bompenger. Forutsigbar finansiering skal sikre en mer helhetlig tilnærming til veibygging. Målet er – litt enkelt sagt – mer veg for pengene.
Statens veivesen vil fortsatt være landets viktigste vegutbygger, mens det nye selskapet får ansvar for noen utvalgte riksvegprosjekter. Oppstartporteføljen, det vi si de vegene som selskapet skal bygge ut i første omgang, er valgt ut med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Selskapet får et helhetlig ansvar for kvalitet og kvalitetssikring – fra planlegging til drift og vedlikehold av ferdig veg.

Positive signaler
BNL er positiv til etableringen av et utbyggingsselskap.
–Næringen har gjennom flere år bedt om grep for å sikre større forutsigbarhet. Dette vil kunne være et slikt verktøy som over tid vil kunne bidra til økt kapasitet og kompetanse, sier Jon Sandnes i BNL i en første kommentar.
Tirsdag 14. april presenterte regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF en ny reform innenfor vegsektoren; etableringen av et eget utbyggingsselskap for veg. Selskapet får ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde bestemte veistrekninger. BNL er positiv til en slik etablering.

Sett under ett
– Med et utbyggingsselskap har man muligheten til en mer helhetlig tilnærming og se lengre strekninger under ett, samtidig kan Stortinget få en mer strategisk tilnærming til prosjektene, sier Sandnes.
– En viktig forutsetning for et slikt veiselskap er at det får en forutsigbar finansiering. Det betyr at de selv bestemmer fremdriften og omfanget av prosjektene ut fra hva de mener er best, sier Sandnes. 
– Det er viktig at selskapet og Vegvesenet vil utfylle og utfordre hverandre slik at bestillingskompetansen blir høyere begge steder.   Et slikt selskap må få en tydelig bestilling fra sin eier for at det skal fungere optimalt, sier Sandnes.