Cowi og Rambøll vant konkurransen om prosjektering av ny E16. Fra venstre : Tore Bjønnstu, Per Olav Laukli fra Rambøll, May Bente Hiim Sindre (prosjektleder) og Anne Dalsøren Berg fra Statens vegvesen og Frode Wiggen og Jan-Ståle Myklebust fra Cowi. Foto: Statens vegvesen.

Etterlengtet fornying av E16 med gode ideer om vann

Overvann skal ledes og flyte fritt og naturlikt i overvannssystemer som vil kreve minimalt med vedlikehold i fremtiden og spille på lag med miljøet. Nødvendige nye åpne bekkedrag skal utformes slik at de kan opprettholde seg selv og inngå som naturlige systemer langs veianlegget

0

Med samtidig prosjektering og BIM som suksessfaktor, skal COWI og Rambøll sørge for at strekningen over Sollihøgda blir en ny og effektiv samferdselskorridor med betydelig bedre trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljø.

COWI og Rambøll har vunnet kontrakten for prosjektering av E16 Bjørum – Skaret. Statens vegvesen Region øst er oppdragsgiver for prosjektet. Kontrakten ble signert onsdag 27. september, og prosjektet vil ha umiddelbar oppstart. Byggingen skal etter planen starte allerede i 2018/ 2019.

– Dette er et viktig prosjekt som vil ha stor betydning for utviklingen i Oslo, Bærum og Ringeriksregionen i mange år fremover. Utstrakt bruk av moderne og effektiv digital samhandling skal være en viktig bidragsyter til at vi lykkes, sier Lars Erik Hauer, divisjonsdirektør for Transport og byutvikling i COWI.

– Vi gleder oss til å se resultatene av hvordan våre kloke hoder, i kombinasjon med ny teknologi, kan bidra til å forme fremtidens smarte transportstrekninger, sier Per Olav Laukli, divisjonsleder Vei i Rambøll.

Etterlengtet fornying av E16

E16 er hovedforbindelsen for vegtrafikk mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedferdselsåren mellom Oslo, Ringerike, Valdres og Hallingdalen, samt hovedveg i Bærum. Strekningen har lenge hatt behov for opprustning og forbedring: Flere alvorlige møteulykker har funnet sted de siste årene, og man ser økende utfordringer med trafikkavviklingen, med forsinkelser og lite forutsigbar reisetid. I tillegg har miljøbelastningen vært stor da veien ligger nær bebyggelse.

Fornyelsen av E16 består av tre delstrekninger, hvor COWI og Rambøll skal prosjektere den lengste – Bjørum – Skaret. Delstrekningen er på ca. 8,4 km, og planlegges bygget som en firefelts motorveg. Dette inkluderer også to tunneler på henholdsvis 0,8 og 3,4 km, og tre nye planskilte kryss.

BIM og VDC er en suksessfaktor

Fokuset på BIM i alle faser av prosjektgjennomføringen vil bli en suksessfaktor, og prosjekteringsgruppen ønsker å utnytte de muligheter som ligger i 4D og modellbasert faseplanlegging. Alle modeller skal være knyttet til skyløsninger.

– Vi skal ha alle fag inn i modellene, inkludert fag som miljø og SHA, som ofte kan bli forbisett i samordnede modeller. I tillegg vil vi benytte samtidig prosjektering, også kjent som Virtual Design Construction (VDC), i utvalgte faser av prosjektet, som vi har gode erfaringer med fra tidligere prosjekter. Prosjektrom med ny teknologi for god samhandling og tverrfaglige arbeidsmøter er viktige sider ved moderne prosjektering, sier Lars Erik Hauer.

– Vi ser fram til et spennende og fruktbart samarbeid mellom alle parter. Vi har stor tro på at grepene vi tar vil ha stor nytteverdi for kunden, men mest av alt for sluttbrukeren, sier Laukli.

Skal ivareta miljø

Trafikken på strekningen er for høy i forhold til dagens vegstandard: Hvert døgn passerer i snitt 11.300 kjøretøy Sollihøgda på E16. I tillegg til biltrafikk, er også deler av strekningen hyppig besøkt av dyreriket: Mellom Bjørum og Skaret krysses E16 av flere viktige trekkruter for elg.

Det er knyttet betydelige interesser til miljø og friluftsliv i området.
– Friluftslivsinteressene er store på Sollihøgda, hvor man blant annet har utsyn til Norefjell og Holsfjorden. Vi skal ivareta dyrelivet og miljøet i området for at stedets identitet skal bevares. I tillegg skal vi ha et spesielt fokus på anleggsvann fra både dagsone og tunneldriving, for å ivareta dyrelivet i bekker i anleggsområdet, sier Lars Erik Hauer.
– Overvann skal ledes og flyte fritt og naturlikt i overvannssystemer som vil kreve minimalt med vedlikehold i fremtiden og spille på lag med miljøet. Nødvendige nye åpne bekkedrag skal utformes slik at de kan opprettholde seg selv og inngå som naturlige systemer langs veianlegget, sier Per Olav Laukli fra Rambøll.