Er det på tide å legge om overvannsplanene?

I Norge er det i dag cirka tyve prosent fellessystem, men alle kommunene synes nå å ha mål om hundre prosent omlegging av fellessystem til separatsystem. Er det riktig bruk av store, nasjonale ressurser å legge om fra fellessystem til separatsystem?

0

Med seminaret «Separering av eldre avløpsledninger i tettbebyggelse» ønsker Norsk Vannforening å reise spørsmålet om «separatismen» innen overvann egentlig er en god ide på sikt.

I Norge er det i dag bare cirka tyve prosent fellessystem, men kommunene synes nå å ha mål om hundre prosent omlegging av fellessystem til separatsystem. Også forurensningsmyndigheter mener at overvannet ikke skal gå sammen med spillvannet i fellesledninger.

Flere har imidlertid begynt å sette spørsmålstegn ved beslutningen om dette målet er riktig bruk av store nasjonale ressurser. Enkelte kommuner, blant andre Oslo har valgt en helt annen strategi, memlig å tilrettelegge for rensing ved Renseanlegget-

Bør en vurdere hvordan LOD-løsninger kan gjøre separeringen enklere og billigere, og la deler av fellessystemet ligge – og at dette blir fremtidens VA-løsning? Og hva med overvannets innhold av tungmetaller og andre miljøgifter ved en separering?
Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til ulike løsningssystemene? Og hva med gjennomføringen i separeringsprosjektene med overvann, fremmedvann og spillvann i en kompleks helhet?

Se program